Zarządzanie i koordynacja szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) – przegląd doświadczeń zagranicznych i wnioski dla polskiego systemu opieki zdrowotnej

Abstract
Szpitalna ocena technologii medycznych (HB-HTA) jest rozwijającą się dziedziną o stale doskonalonej metodologii. Stanowi merytoryczne wsparcie kierownictwa szpitala w podejmowaniu decyzji o implementacji technologii medycznych. Specyfika HB-HTA wymaga odpowiedniej organizacji i zarządzania na poziomie szpitala, jak również koordynacji z oceną technologii medycznych (HTA) na poziomie kraju oraz wykorzystania instrumentów wsparcia Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia rozwiązania zagraniczne, dotyczące zarządzania szpitalnymi jednostkami oceny technologii medycznych (HB-HTA) – na tle wiodących wytycznych AdHopHTA – w sześciu szpitalach europejskich i północnoamerykańskich, koordynacji HB-HTA z oceną technologii medycznych (HTA) z poziomu krajowego – na przykładzie modelu austriackiego, a także unijne regulacje i przedsięwzięcia, nakierowane na wsparcie HTA i HB-HTA. Zagadnienia te opracowano głównie na podstawie wywiadów z kierownikami jednostek HB-HTA w badanych szpitalach, dyrektorem austriackiego instytutu HTA (AIHTA) oraz z przedstawicielem Komisji Europejskiej. We wnioskach z tego przeglądu i rekomendacjach odnośnie do rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej podkreślono szczególne znaczenie szkolenia specjalistów HB-HTA, tworzenia baz danych, platform wymiany informacji i dzielenia się wiedzą.

Hospital-based health technology assessment (HB-HTA) is a growing field with constantly improved methodology. It provides substantial support to hospital management in deciding on medical technologies implementation. HB-HTA specificity requires adequate organization and management at the hospital level as well as coordination with health technology assessment (HTA) at a national level and the use of the EU’s supporting instruments. The article presents foreign solutions regarding management of HB-HTA units – in the light of the AdHopHTA guiding principles – in six European and North American hospitals, coordination between HB-HTA and health technology assessment (HTA) at the country level – on the example of the Austrian model, and EU regulations and ventures oriented on HTA and HB-HTA development. These issues were developed mainly on the basis of interviews conducted with the heads of HB-HTA units in the surveyed hospitals, with the director of the Austrian HTA Institute (AIHTA), and with the representative of the European Commission. The importance of training HB-HTA specialists, and creating databases and platforms for information exchange and knowledge sharing was particularly underlined in the conclusions and recommendations with regard to HB-HTA development in Poland.
Description
Keywords
Citation
Cytuj jako: Sobczak A., Zawada A., Zarządzanie i koordynacja szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) – przegląd doświadczeń zagranicznych i wnioski dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2023, nr 2(77), s. 87–113. DOI: 10.26399/meip.2(77).2023.11/a.sobczak/a.zawada
Belongs to collection