Efficiency of Live Pig Production Depending on the Type of Rearing

Abstract
The main goal of the analysis is to determine the efficiency of various types of pig farming. The article presents a drastic decline in the number pigs and pig farms in Poland in recent years. The effect of the changes was reduced self-sufficiency in the production of live pigs. In terms of a decline in the domestic supply of live pigs, there was an increase in imports, mainly of weaners for further fattening. In addition to the dominant closed live pig production system, an open and mixed production system can also be distinguished. Imported weaners constituted the basis for the open farm system, which was conducted in two ways: at farmer’s own cost and contract rearing. The study material consisted of data from Statistics Poland and Farm Accountancy Data Network. The tabular analysis method and correlation indicators were used. The analysis of the efficiency of live pig production under a closed and open farm systems showed that the most effective was a closed system on a larger scale (sales of a minimum of 400–700 fattened pigs per year). The open farm system at farmer’s own cost provided higher income than contract fattening, which guaranteed satisfactory income. However, the open system at farmer’s own cost requires producers to have their own capital to purchase weaners and feed. Obtaining higher income involves greater risk. It was concluded that contract fattening is advisable for producers who have buildings suitable for fattening but who do not have their own funds and are not willing to take risk.

Głównym celem prezentowanej analizy jest określenie efektywności różnych form chowu trzody chlewnej. W artykule przedstawiono drastyczny spadek liczby gospodarstw trzodowych oraz pogłowia świń w Polsce w ostatnich latach. Efektem tych zmian było zmniejszenie samowystarczalności w zakresie produkcji żywca wieprzowego. W sytuacji spadku krajowej podaży żywca wieprzowego miał miejsce wzrost importu, głównie warchlaków do dalszego tuczu. Oprócz dominującego systemu produkcji żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym rozwinął się również system produkcji w cyklu otwartym oraz mieszanym. Warchlaki z importu stanowiły podstawę cyklu otwartego, który był prowadzony w dwóch formach: na własny rachunek i w formie nakładczej. Materiał do badań stanowiły dane GUS-u oraz FADN. Zastosowano metodę analizy tabelarycznej i wskaźniki korelacji. Analiza efektywności produkcji żywca wieprzowego w systemie zamkniętym i otwartym wykazała, że najbardziej efektywny okazał się system zamknięty o większej skali (sprzedaż minimum 400–700 tuczników w roku). System z cyklem otwartym na własny rachunek zapewniał wyższy dochód od tuczu w systemie nakładczym, który gwarantował uzyskanie satysfakcjonującego dochodu. System w cyklu otwartym na własny rachunek wymaga jednak od producenta posiadania własnego kapitału na zakup warchlaków i pasz. Uzyskanie wyższego dochodu wiąże się z większym ryzykiem. Wyciągnięto wniosek, że tucz w formie nakładczej jest wskazany dla producentów posiadających odpowiednie do tuczu budynki, którzy jednak nie dysponują własnymi środkami pieniężnymi i nie są skłonni do podejmowania ryzyka.
Description
Keywords
Citation
Bocian, M., & Ziętara, W. (2023). Efficiency of Live Pig Production Depending on the Type of Rearing / Efektywność produkcji żywca wieprzowego w zależności od formy chowu. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics, 377(4), 86–103. https://doi.org/10.30858/zer/177283
Belongs to collection