The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Economy of FDI: The Case of China – a Review of Research

Abstract
The aim of this article is to review the research on the impact of FDI on the economy of FDI host country and to identify the main areas of research. The example of China as an FDI host country is of interest because of the importance of FDI in the development of its economy in the period from the implementation of the reform and opening-up policy to the present day. China has become the largest recipient of FDI among developing countries and the second largest recipient of FDI in the world after the US. Selected academic publications in the period from 2000 to 2023 on the impact of FDI on the economy of the host country of this investment were analysed. Their review and analysis also allowed for the identification of the main areas of research. Differences in measurement methods, models, the size of the research samples, the time span of the research, the types of countries covered and the resulting generalisations are the main limitations. Nevertheless, this review is valuable, especially for researchers to deepen research on selected areas of the impact of foreign direct investment on the economy of the FDI host country. The conclusions may also help host country authorities to define FDI policies in order to harness the positive or reduce the negative impact of FDI on the host country.

Celem artykułu jest przegląd badań na temat oddziaływania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę państwa przyjmującego ZIB wraz z identyfikacją głównych obszarów badań. Przykład Chin jako państwa przyjmującego ZIB jest interesujący ze względu na znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w rozwoju gospodarki tego państwa od czasu wdrożenia polityki reform i otwarcia do dziś. Chiny stały się największym odbiorcą ZIB wśród państw rozwijających się i drugim największym odbiorcą ZIB na świecie po USA. Analizie poddano wyselekcjonowane publikacje naukowe z lat 2000-2023 dotyczące wpływu ZIB na gospodarkę państwa przyjmującego te inwestycje. Ich przegląd i analiza pozwoliły również na identyfikację głównych obszarów badań. Różnice w metodach pomiaru, modelach, wielkości prób badawczych, zakresu czasowego badań, typach państw objętych badaniami i wynikające z nich uogólnienia to główne ograniczenia. Niemniej, przegląd ten ma wartość, głownie dla badaczy problematyki dla pogłębiania badań nad wybranymi obszarami oddziaływania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju przyjmującego ZIB. Wnioski mogą także pomoc władzom krajów przyjmujących w określeniu polityki ZIB, która pozwoli wykorzystać pozytywne lub zmniejszyć negatywne skutki ZIB dla kraju przyjmującego.
Description
Keywords
Citation
Radomska E., Oddziaływanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę państwa przyjmu- jącego ZIB na przykładzie Chin – przegląd badań, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2023, nr 3(78), s. 162–191. DOI: 10.26399/meip.3(78).2023.22/e.radomska
Belongs to collection