Efektywność i sposoby jej pomiaru oraz rola państwa w jej kreowaniu

Abstract
Gospodarka rynkowa wymusza na podmiotach je tworzących takie prowadzenie działalności, które można uznać za najbardziej efektywne. Jednak samo pojęcie efektywności uznawane jest za trudne w definiowaniu. Również sposoby pomiaru efektywności nie są jednolicie przedstawiane w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest przedstawienie efektywności, sposobów jej mierzenia i roli państwa w podnoszeniu efektywności rynku. Dodatkowym celem artykułu jest przegląd teoretycznych koncepcji mierzenia efektywności z punktu widzenia teorii ekonomii. W celu osiągnięcia celu głównego wykorzystano analizę dostępnych podejść do mierzenia efektywności, prezentowanych przez głównych teoretyków współczesnej ekonomii. Wykorzystano metodę obserwacji, polegającą na rejestracji określonych faktów i ujęciu ich we wzajemnych związkach oraz zależnościach.

The market economy forces the entities creating them to conduct activities that can be considered the most effective. However, the very concept of efficiency is considered difficult to define. Also, methods of measuring effectiveness are not uniformly presented in the literature on the subject. The aim of the article is to present efficiency, ways of measuring it and the role of the state in increasing the efficiency of the market. An additional aim of the article is to review the theoretical concepts of measuring efficiency from the point of view of economic theory. In order to achieve the main goal, the analysis of available approaches to measuring effectiveness presented by the main theoreticians of modern economics was used. The method of observation was used, consisting in the registration of specific facts and their inclusion in mutual relationships and dependencies.
Description
Keywords
Citation
Wrona, B. (2023). Efektywność i sposoby jej pomiaru oraz rola państwa w jej kreowaniu. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(11), 47-56.
Belongs to collection