Epidemiologia wybranych chorób występujących w różnych strefach klimatycznych tropiku

Abstract
W dobie swobodnej migracji ludności, także w obrębie różnych stref klimatycznych, znacznie wzrasta ryzyko zawleczenia chorób tropikalnych do krajów i na obszary, na których te nie występują. W związku z tym zagrożeniem, szczególnie wśród osób podróżujących do rejonów zagrożonych, konieczne jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad postępowania w profilaktyce I-rzędowej. Obok szczepień ochronnych kluczową rolę stanowi tu edukacja zdrowotna. Powinna ona obejmować przede wszystkim drogi szerzenia się wybranych chorób, a także umiejętność interpretowania podstawowych objawów. Konieczne jest też oddziaływanie w rejonach występowania chorób, nakierowane szczególnie na poprawę warunków sanitarnych, ale także na edukowanie społeczności lokalnych.

In the age of free migration, also within different climate zones, the risk of tropical diseases is significantly increasing. As a consequence of this risk, especially among people traveling to endangered areas, it is necessary to promote knowledge of the prophylaxis. In addition to vaccination, very important thing is health education. It should include the routes of spreading of diseases, as well as the ability to interpret basic symptoms. It is also necessary to interact in areas of disease occurrence, specifically aimed at improving sanitary conditions but also on educating local communities.
Description
Keywords
Citation
Olejniczak D., Madej M., 2014, Epidemiologia wybranych chorób występujących w różnych strefach klimatycznych tropiku, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2): 101-113.
Belongs to collection