Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki

Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między ubóstwem i niskim stopniem rozwoju danego obszaru a występowaniem określonych chorób narządu wzroku i ich skutków w postaci ślepoty, w szczególności tej, której można było uniknąć, u chorych z tego obszaru. Artykuł koncentruje się na sytuacji na kontynencie afrykańskim. Omówione zostają etiologia i epidemiologia takich schorzeń jak jaglica, onchocerkoza, ślepota wieku dziecięcego czy zaćma, ale także innych chorób, mogących dawać objawy oczne – gruźlica i trąd. Obok tego zostają wskazane sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób, wokół których ogniskują się wysiłki służby zdrowia, przez które należy głównie rozumieć międzynarodowe programy zwalczania określonych chorób i działalność organizacji pozarządowych. Prezentując kluczowe dane, artykuł wykazuje, iż występowanie niektórych chorób i skutkowanie przez nie ślepoty są warunkowane przez istnienie ubóstwa na obszarze ich występowania, a ubóstwo owo jest między innymi spowodowane skutkami występowania tychże chorób i ich skutków.

The article is aimed at pointing out an interrelationship of poverty and low level of development in certain region with an occurrence of the particular ophthalmic diseases and their implications like blindness, including particularly avoidable blindness, for the local patients. The article focuses on the issue of Africa. It presents etiology and epidemiology of such eye disorders as cataract, childhood blindness, onchocercosis and trachoma as well as the diseases, that may cause ocular symptoms, as leprosy and tuberculosis. Besides, the article discusses the methods of prevention and control of the subject diseases that are undertaken in health care, meaning mainly international aid programs and activity of NGOs. Presenting key data, the article proves that occurrence of certain eye diseases and blindness, caused by them, are conditioned by the existence of poverty in the area of occurrence of those diseases as well as those eye diseases and their consequences are – among others – the factors that cause poverty.
Description
Keywords
Citation
Kaczmarczyk R., 2014, Wzajemne powiązania ślepoty i ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem Afryki, „Czasopismo Geograficzne”, 85(1-2), 115-149.
Belongs to collection