Proces innowacyjny w obszarze personalnym przedsiębiorstwa. Uwarunkowania i struktura

Abstract
Niniejszy artykuł poświęcony został zaprezentowaniu pojęcia „proces innowacyjny”, zidentyfikowaniu jego uwarunkowań, jak również rozwiązań, jakie mogą być stosowane w przedsiębiorstwach, co stało się celem pracy. Cel ten osiągnięto poprzez przedstawienie teoretycznych aspektów omawianej problematyki, gdzie jako metodę badawczą zastosowano analizę literaturową. Część teoretyczną opracowano na podstawie wybranej literatury przedmiotu. W części empirycznej ukazano wyniki badań pierwotnych, zrealizowanych w przedsiębiorstwach sektora MSP regionu małopolskiego, przy wykorzystaniu autorskiego narzędzia badawczego. W prezentacji uzyskanych rezultatów badawczych zastosowano podejście ilościowe.

This article is devoted to the presentation of the concept of “innovative process”, identifying its conditions and solutions that can be used in enterprises, which has become the goal of the work. This goal was achieved by presenting theoretical aspects of the discussed issues, where literature analysis was used as a research method. The theoretical part was developed on the basis of selected literature on the subject. The empirical part presents the results of primary research carried out in enterprises from the SME sector of the Małopolska region, using an original research tool. In the presentation of the obtained research results, a quantitative approach was used.
Description
Keywords
Citation
Myjak, T. (2023). Proces innowacyjny w obszarze personalnym przedsiębiorstwa. Uwarunkowania i struktura. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(11), 37-46.
Belongs to collection