Ocena współpracy terytorialnej Polski i Słowacji w kontekście realizowanych programów operacyjnych współpracy transgranicznej

Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny współpracy transgranicznej Polski i Słowacji oraz określono założenia perspektywy tej współpracy, wykraczającej poza ujęty w artykule okres badań. Zakres rozważań obejmował w szczególności ujęcie historyczne rozwoju relacji pomiędzy obszarami przygranicznymi tych państw od ich początku, po realizowane dotychczas programy: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013 oraz Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Badania przeprowadzone w artykule obejmowały analizę opisową danych ilościowych, pozyskanych na podstawie wskazanych dokumentów, z uwzględnieniem ich osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych, a także celów szczegółowych, wraz z oceną perspektywy finansowej 2007-2013. Wstępnie dokonano również przeglądu efektów współpracy w obecnym okresie programowania. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że w obecnym okresie programowania wzmocniono w strukturze dofinansowania rolę Osi Priorytetowej I i II. Mniejszy nacisk położono natomiast na Oś Priorytetową III. Ocena informacji cząstkowych z realizacji Programu Współpracy Transgranicznej w obecnym okresie programowania świadczy o dużym zainteresowaniu realizacją przedsięwzięć w zakresie prowadzonej polityki transgranicznej. Pozytywne zaś efekty realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są zauważalne jeszcze przed dokonaniem jego końcowej ewaluacji.

The study refers to assessing cross-border cooperation between Poland and Slovakia and sets out the assumptions of the prospect of this cooperation, going beyond the period of research included in the article. The scope of considerations included, in particular, the historical approach to the development of relations between the cross-border areas of these countries from their beginning, to the previously implemented programs: Operational Program of Cross-Border Cooperation Poland-Slovakia 2007-2013 and Cross-Border Cooperation Program Interreg V-A Poland – Slovakia 2014-2020. The research carried out in the article included a descriptive analysis of quantitative data, obtained on the basis of the indicated documents, including their priority axes, investment priorities, as well as detailed objectives, along with the assessment of the financial perspective 2007-2013. Initially, the effects of cooperation in the current programming period were also reviewed. The results of the analysis allowed to conclude that in the current programming period, the role of the Priority Axis I and II was strengthened in the co-financing structure. Less emphasis was placed on Priority Axis III. The assessment of partial information from the implementation of the Cross-Border Cooperation Program in the current programming period shows a great interest in the implementation of projects in the field of cross-border policy. The positive effects of the implementation of the Cross-Border Cooperation Program Interreg V-A Poland-Slovakia 2014-2020 are noticeable even before its final evaluation.
Description
Keywords
Citation
TrzcińMakowiecka, M., Reichel, M. (2019). Ocena współpracy terytorialnej Polski i Słowacji w kontekście realizowanych programów operacyjnych współpracy transgranicznej. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(3), 7-23.
Belongs to collection