Duże miasta w Polsce – koncentracja potencjału rozwoju oraz dynamika zmian

Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule są duże miasta w Polsce. W opracowaniu przyjęto, że miasta duże to miasta na prawach powiatu. Z tej grupy, do osobnej analizy, wydzielono dwie podgrupy: metropolie oraz pozostałe duże miasta. Wiodący cel opracowania ogniskuje wokół odpowiedzi na trzy pytania: − Jak duży potencjał dla rozwoju kraju, głównie gospodarczego, koncentruje wydzielona grupa miast dużych? − Jak duża jest przewaga w zakresie koncentracji potencjału podgrupy miast kwalifikowanych jako metropolie w stosunku do całej grupy miast dużych, a zwłaszcza do podgrupy pozostałe duże miasta? − Jaka jest relacja pomiędzy koncentracją potencjału rozwoju w miastach dużych w stosunku do posiadanych przez nie warunków rozwoju? Analizę oparto na ośmiu odpowiednio dobranych wskaźnikach, obrazujących udziały rozważanych grup miast w wartościach zjawisk rejestrowanych w skali całego kraju.

The subject of considerations in the article are large cities in Poland. The study assumed that large cities are cities with powiat status. From this group, for a separate analysis, two subgroups were distinguished: metropolises and other large cities. The main goal of the study focuses on answering three questions: − How much potential for the country's development, mainly economic, is concentrated in a separate group of large cities? − What is the advantage in terms of concentration of the potential of the subgroup of cities classified as metropolises compared to the entire group of large cities, and especially to the subgroup of other large cities? − What is the relationship between the concentration of development potential in large cities and their development conditions? The analysis was based on eight appropriately selected indicators showing the shares of the considered groups of cities in the values of the phenomena registered in the scale of the whole country.
Description
Keywords
Citation
Kudłacz, T. (2020). Duże miasta w Polsce – koncentracja potencjału rozwoju oraz dynamika zmian. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(5), 60-71.
Belongs to collection