Legal and Illegal Immigration in Post-War (Western) Europe

Abstract
Migration is a natural phenomenon, as old as the human species itself. Moving from one place to another is a challenging, even painful situation for the migrants, but it also leads to an exchange of experiences among various peoples, which contributes to the improvement of our everyday life and the adoption of better laws and institutions. Nowadays, the West in general and Europe in particular are experiencing a new phenomenon of illegal immigration over which it exercises less and less control. Treating it as a new human right, on the one hand, and avoiding confrontation with reality by state governments, on the other, may lead to deplorable consequences, i.e., it could result in a new “Migration Period”, reminiscent of one that occurred in late antiquity and that terminated the Western Roman Empire.

Migracja jest zjawiskiem naturalnym i tak starym jak sam gatunek ludzki. Jest to sytuacja wymagająca, a nawet bolesna dla migrantów, ale prowadzi także do wymiany doświadczeń między różnymi narodami, co przyczynia się do poprawy naszego życia i przyjęcia lepszych praw i instytucji. Obecnie Zachód w ogóle, a Europa w szczególności doświadcza nowego zjawiska nielegalnej imigracji, nad którym sprawuje coraz mniejszą kontrolę. Traktowanie go z jednej strony jako nowego prawa człowieka, a z drugiej unikanie przez władze państwowe konfrontacji z rzeczywistością może prowadzić do opłakanych konsekwencji, tj. skutkować nową „wędrówką ludów”, podobną do tej, która miała miejsce w późnej starożytności i która zniszczyła zachodnie imperium rzymskie.
Description
Keywords
Citation
Łazarski K. (2023). ‘Legal and Illegal Immigration in Post-War (Western) Europe’. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 1(76), 146–157. DOI: 10.26399/meip.2(77).2023.13/k.lazarski