Potrzeby osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Abstract
Autorzy artykułu, odwołując się do klasycznych teorii psychologicznych, charakteryzują potrzeby osób z zaburzeniami rozwoju, w tym szczególnie odnoszą się do potrzeb osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wskazują, że niepełnosprawność towarzysząca autyzmowi może w niektórych sytuacjach, determinowanych czynnikami związanymi z głębokością ujawnianego zaburzenia lub też uwarunkowanych środowiskowo, znacząco ograniczać możliwość samodzielnego decydowania przez osobę ujawniającą zaburzenie o sposobie realizacji przez nią osobistych potrzeb. W artykule zawarto również charakterystykę kontekstu szczególnie częstych i poważnych trudności osób z ASD i ich rodzin, związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, implikujących czasem zagrożenie wykluczeniem z wielu obszarów udziału w kulturze i naturalnej aktywności, które są relatywnie dostępne dla innych ludzi. Artykuł uwzględnia także dynamikę modyfikacji potrzeb, uwarunkowaną dojrzewaniem człowieka i wynikającą z tego faktu zmiennością zadań rozwojowych, przed którymi staje on w poszczególnych okresach swojego życia. Zgodnie z tym spostrzeżeniem, autorzy analizują potrzeby m.in. w perspektywie wyzwań i zadań priorytetowych, charakterystycznych dla określonych stadiów rozwojowych osoby z ASD.

The authors of this article, utilizing theories related to classical psychology, describe the needs of individuals with developmental disorders, specifically those with autism. The authors point out that the symptoms exhibited in autism may in some situations be determined by factors related to the severity of the disorder or environmental conditions, and may significantly limit the ability of the individuals with the disorder to determine their own personal needs. This article also addresses the frequent and challenging difficulties that individuals with ASD and their families experience when functioning in society, which may threaten their exclusion from participation in cultural and typical activities that are relatively accessible to other individuals without ASD. This paper also takes into account changes in the needs of these individuals, which may be due to maturation of the individual and thereby result in changes of developmental tasks, which these individuals face during particular periods of their lives. According to this observation, the authors analyze these needs and the challenges of prioritizing tasks, related to the specific stages of development of individuals with ASD.
Description
Keywords
autism spectrum disorders (ASD)  social needs  human functioning  disability
zaburzenia ze spektrum autyzmu  potrzeby społeczne  funkcjonowanie człowieka  niepełnosprawność
Citation
Gerc, K., Jurek, M. (2019). Potrzeby osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Eruditio et Ars, 1(2), 39-47.
Belongs to collection