Implementation and funding of projects focused on non-formal environmental education

Abstract
Environmental protection is a fundamental process that requires urgent changes in people's behavior. On this basis, environmental education is currently one of the actual areas of education and the funding of these activities is an extremely important area in this process. One of the possibilities is the Green Education Fund, which supports the development of environmental education, upbringing and awareness in the Slovak Republic. The paper is focused on the evaluation of the Green Education Fund as the funding opportunity for environmental education in Slovakia. Based on the available data, which include the first two calls of the Green Education Fund, we evaluated data on applicants for support from this fund, the amount of financial contribution, location of selected projects, supported and rejected projects and evaluated the course of the first two calls of this fund.

Ochrona środowiska to podstawowy proces, który wymaga pilnych zmian w zachowaniu ludzi. Na tej podstawie edukacja ekologiczna jest obecnie jednym z rzeczywistych obszarów edukacji, a finansowanie tych działań jest niezwykle ważnym obszarem w tym procesie. Jedną z możliwości jest Green Education Fund, który wspiera rozwój edukacji ekologicznej, wychowania i świadomości w Republice Słowackiej. Artykuł koncentruje się na ocenie Green Education Fund jako możliwości finansowania edukacji ekologicznej na Słowacji. Na podstawie dostępnych danych, które obejmują dwa pierwsze nabory Green Education Fund, dokonaliśmy oceny danych wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z tego funduszu, wysokości wkładu finansowego, lokalizacji wybranych projektów, projektów wspieranych i odrzuconych oraz ocenialiśmy przebieg pierwszych dwóch naborów do tego funduszu.
Description
Keywords
Citation
Rovnak, M., Novotny, R., Barlak, J., Bakon, M., Chovanec, F. (2021). Implementation and funding of projects focused on non-formal environmental education. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 2(8), 136-144.
Belongs to collection