Wypadek przy pracy w świetle nowych regulacji związanych z pracą zdalną

Abstract
Od 2023 roku praca zdalna na stałe została unormowana w przepisach prawa pracy. Kodeks pracy definiuje to pojęcie jako pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ustawodawca dał zatem stronom stosunku pracy wybór, aby mogły zastosować dla siebie najkorzystniejsze rozwiązania. Niezależnie od miejsca, z którego wykonywane będą służbowe obowiązki, pracownik jest zobowiązany oświadczyć, że posiada warunki techniczne i lokalowe do wykonywania pracy zdalnej, a wybrane miejsce spełnia wszystkie wytyczne oceny ryzyka zawodowego i zasad bhp, które z kolei zobowiązany jest przedstawić pracodawca. Nie można jednak założyć, że taka forma pracy będzie pozbawiona niebezpiecznych sytuacji, w tym wypadków. Specyfika formy zdalnej wymaga dokładnego zbadania okoliczności, aby ustalić, czy w chwili zdarzenia pracownik na pewno realizował obowiązki służbowe na zlecenia pracodawcy i w jego interesie. Kwalifikacji takiego zdarzenia dokonuje zespół powypadkowy, który ma obowiązek powołać pracodawca.

As of 2023, remote working has been permanently standardised in labour legislation. The Labour Code defines this concept as work performed wholly or partly at a place indicated by the employee and agreed with the employer, in particular by means of direct communication at a distance. The legislator has therefore given the parties to the employment relationship the choice to apply the most favourable solutions for themselves. Irrespective of the location from which the official duties are to be performed, the employee is obliged to declare that he or she has the technical and premises conditions for performing remote work and that the chosen location meets all the guidelines of the occupational risk assessment and health and safety rules, which the employer in turn is obliged to provide. However, it cannot be assumed that this form of work will be free of dangerous situations, including accidents. The specific nature of the remote form requires a thorough investigation of the circumstances to determine whether, at the time of the incident, the employee was definitely performing work duties on the employer’s instructions and in the employer’s interest. The qualification of such an incident is carried out by an accident team, which the employer is obliged to appoint.
Description
Keywords
Citation
Przybycień, P. (2023). Wypadek przy pracy w świetle nowych regulacji związanych z pracą zdalną. Veritas Iuris, 2, 88-98.