Wychowanie przez sztukę w działalności Centrum Rzeźby Polskiej

Abstract
Szkoła kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności w kierunku naukowo-technicznym, ale nie zawsze docenia potrzeby rozwoju życia uczuciowego, wyobraźni i uzewnętrznienia swoich nastrojów. Można to jednak z powodzeniem robić na zajęciach pozaszkolnych, organizowanych w różnych centrach kultury. Jednym z nich jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Historyczna tradycja wiąże się tu ze współczesnością Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, a przestrzeń starego, zabytkowego parku sprzyja skupieniu i wypoczynkowi. Oprócz działalności wystawienniczej Centrum prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, skierowane zarówno dla uzdolnionej artystycznie młodzieży, jak i dzieci powszechnych szkół podstawowych, a nawet osób niepełnosprawnych. Niektóre elementy wychowania łączą się podczas prowadzonych zajęć z kształceniem poczucia piękna, ujawniającego się w różnych reakcjach człowieka na otoczenie.

School puts the emphasis on gaining knowledge and skills but not always appreciates the need of developing emotional life, imagination and expressing one’s moods. It may well be done, however, at after school classes organized in various centres of culture. One of these is Centre of Polish Sculpture in Orońsko. In this place historical tradition combines with the contemporary reality of The Centre for Sculptors’ Creative Work, while the area of an old, historic park favours concentration and rest. Apart from organizing exhibitions the Centre also conducts various forms of educational activity aimed at both artistically gifted young people and students of state primary schools, or even disabled people. Certain elements of education accompany the process of developing in the participants of these classes the sense of aestheticism revealing itself in different reactions of a human being towards the surrounding world.
Description
Keywords
Citation
Ostrach, Z. (2018). Wychowanie przez sztukę w działalności Centrum Rzeźby Polskiej. Eruditio et Ars, 1(1), 105-112.
Belongs to collection