Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020)

Full item record

dc.contributor.authorBałachowicz, Józefa
dc.contributor.organizationKatedra Wczesnej Edukacji, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawiepl
dc.date.accessioned2023-11-17T10:01:03Z
dc.date.available2023-11-17T10:01:03Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractWprowadzenie. Dyskusja nad zmianą modelu edukacji wiązana jest szczególnie z potrzebami gospodarki i postępem technologicznym, z powszechną cyfryzacją, wyznaczającą zapotrzebowanie na nowe ludzkie kompetencje. Bardzo trudno jednak jest sformułować długookresowy, strategiczny program rozwijania kompetencji potrzebnych na wiele lat. Możliwe jest za to określenie takich kierunków rozwoju systemu edukacji, które w przyszłości ułatwią człowiekowi twórczą adaptację do dynamicznych zmian. Cel. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne braki w projektowaniu podstaw teoretycznych modelu polityki edukacyjnej dla Polski na kolejne ćwierćwiecze, zawartych w raporcie Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020) i przedstawienie niezbędnych uzupełnień. Materiały i metody. Przedmiotem analizy i prowadzonej polemiki jest treść raportu Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020), który przedstawia teoretyczną podstawę zaprojektowania modelu polityki edukacyjnej dla Polski na kolejne 25 lat. Ze względu na ramy artykułu polemika z treścią raportu ograniczona jest tylko do diagnozy przemian i stanu edukacji, demokratyzacji kultury szkoły, codzienności edukacyjnej, modeli uczenia się oraz podmiotowego ujęcia efektów edukacji kształcenia ogólnego. Wyniki. Jako główną przyczynę pogłębiania się kryzysu edukacji autorka podaje: brak demokratyzacji kultury szkoły, systemu oświaty, wprowadzenie centralizacji, standaryzacji i mierzalności efektów nauczania, co wywołuje nastawienie na reprodukcję treści, konkurencję, wczesną selekcję czy ograniczenie podmiotowości ucznia i nauczyciela. Proponuje wprowadzenie takich warunków edukacyjnych, które będą promować uczenie się innowacyjne, partycypację, współdziałanie, refleksyjność, autonomię, umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania sobą, będą uczyć nawiązywania dobrych relacje z innymi, brania odpowiedzialności i kształtowania swojego środowiska życia. Wnioski. Przygotowanie nowego modelu edukacji i polityki oświatowej bez odniesienia do wartości demokratycznych, podmiotowych, a także nowego rozumienia roli dziecka w uczeniu się oraz bez uwzględnienia potrzeb zrównoważonego rozwoju czyni go ułomnym, pozbawionym bezpieczników do przyszłej korekty.pl
dc.description.abstractIntroduction. The discussion on the revision of the education model is particularly associated with the demands of the economy, and technological progress, as well as with common digitisation, which sets requirements for the new human competences. However, it is very difficult to formulate a long-term strategic program for the development of competences needed for the next few years, but it is possible to lay down guidelines for development of the education system, which would facilitate a creative adaptation to dynamic changes in the future. Aim. The purpose of this article is to draw attention to important shortcomings in the designing of the theoretical foundations of Polish educational policy for another quarter-century, included in the report Beyond the horizon. Education course. The future of the competency development system in Poland (2020) and to present the necessary supplements. Research material and methods. The subject of analyses and polemics is the content of the report Beyond the horizon. Education course. The future of the competency development system in Poland (2020), presents the theoretical basis for designing an educational policy model for Poland for the next 25 years. Due to the scope of the article, the discussion is limited only to the diagnosis of the current state of education, the democratization of school culture, everyday life in education, learning models, and a subjective approach to the effects of general education. Results. The author of the article indicates the main reasons for the deepening of the education crisis: the lack of democratization of school culture as well as the entire education system, introducing centralization, standardization, and measurability of learning outcomes which causes the attitude towards the reproduction of content, competition, early selection, and the limitation of the teacher’s, and the child’s subjectivity. The author of the article proposes to introduce particular educational conditions promoting innovative learning, participation, cooperation, reflexivity, autonomy, as well as the ability to make decisions and manage oneself, learning how to build good relationships, take the responsibility and shape living environment. Conclusion. Creating a new educational model and policy without reference to democratic and subjective values as well as without understanding the role of the child role in the learning process and the need for sustainable development is taken into account makes this model deficient and deprived of use for future correction.en
dc.identifier.citationBałachowicz, J. (2022). Edukacja do naprawy. Na marginesie raportu: Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020). Wychowanie w Rodzinie, XXVI((1/2022)), 107–122.pl
dc.identifier.doi10.34616/wwr.2022.1.107.122
dc.identifier.issn2082-9019
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23120
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe EDUsferapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectreformy edukacjipl
dc.subjectkryzys szkołypl
dc.subjectkierunki zmianpl
dc.subjectdemokratyzacjapl
dc.subjectpodmiotowośćpl
dc.subjecteducation reformsen
dc.subjectschool crisisen
dc.subjectdirections of changeen
dc.subjectdemocratizationen
dc.subjectsubjectivityen
dc.titleEdukacja do naprawy. Na marginesie raportu: Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce (2020)pl
dc.title.alternativeEducation to be fixed. On the margin of the report: Beyond the horizon.Taking a course for education. The future of the competency developmentsystem in Poland (2020)en
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: WWR-170362 (1).pdf
Size: 289.32 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 443 B
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection