Wykluczenie społeczne a reintegracja osób defaworyzowanych

Abstract
Artykuł porusza kwestie związane z wykluczeniem społecznym poszczególnych kategorii osób, do których zalicza się m.in. bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców, niepełnosprawnych. Szczególnie istotne jest wskazanie obszarów wykluczenia, a także możliwości zwalczania tego zjawiska. Z tego też względu w artykule zwrócono uwagę na sposoby przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego, czyli działania obejmujące reintegrację społeczną i zawodową osób defaworyzowanych, podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej, tj. centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej czy zakład aktywności zawodowej. Dla zobrazowania działalności wymienionych podmiotów posłużył przykład województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz.

The article presents issues related to social exclusion of particular categories of people, including, homeless, addicts, mentally ill, long-term unemployed, dismissed from prisons, refugees, disabled people. It is particularly important to indicate the areas of exclusion, as well as the possibilities of combating this phenomenon. That is why the article draws attention to the ways of counteracting the effects of social exclusion, that is activities involving social and professional reintegration of disadvantaged people, undertaken by social economy entities, such as: social integration centre, social integration club, vocational development centre. To illustrate the activities of these entities, the example of the małopolskie voivodeship was used, with particular emphasis on the Nowy Sącz district and the city of Nowy Sącz.
Description
Keywords
Citation
Sadowska, S. (2018). Wykluczenie społeczne a reintegracja osób defaworyzowanych. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(2), 165-175.
Belongs to collection