Thermal and precipitation conditions during the long May weekend in Poland and their circulation condition

Abstract
The objective of the study was to characterise the thermal and precipitation conditions in Poland during the long May weekend and to determine their circulation conditions. This study was based on mean daily air temperature values and daily precipitation totals for the period of 1–3 May in the years 1966–2023. The data were obtained from the resources of the Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute, and made it possible to calculate the mean air temperature for long May weekends in all stations, as well as the precipitation totals. The study revealed the spatial variability of thermal conditions during the May weekend in Poland. The coolest areas were north- ern regions, and particularly the Baltic coast, because of the cooling effect of the sea. The warmest regions were the southern and southwestern areas of the country. Spatial variability was also observed for the precipitation totals. The lowest totals were primarily recorded in central Poland and in the northern regions. Three groups of May weekends were designated in the years under study. The first group was characterised by lower than average air temperature, but higher precipitation, the second one by lower than average air temperature and lower precipitation, and in the third group air temperature was high- er than the average, and precipitation was lower. Each of the types was characterised by a different baric situation.

Celem pracy była charakterystyka warunków termicznych i opadowych występujących w Polsce podczas tzw. długiego weekendu majowego oraz określenie ich cyrkulacyjnych uwarunkowań. W pracy wykorzystano średnie dobowe wartości temperatury powietrza oraz dobowe sumy opadów w okresie 1–3 maja w latach 1966–2023, które pozyskano z zasobów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Ba- dawczego. Dane pozwoliły na obliczenie średniej temperatury powietrza oraz sum opa- dów w pierwszych dniach maja w poszczególnych latach. Badania wykazały przestrzenną zmienność warunków termicznych podczas weekendu majowego w Polsce. Najchłodniej- szymi obszarami były regiony północne, a zwłaszcza wybrzeże Bałtyku, ze względu na chłodzące działanie morza. Najcieplejszymi regionami były południowe i południowo- -zachodnie obszary kraju. Zmienność przestrzenną zaobserwowano także w przypadku sum opadów. Najniższe sumy notowano przede wszystkim w Polsce centralnej i regio- nach północnych. W badanych latach wyznaczono trzy grupy weekendów majowych. Pierwszą grupę charakteryzowała niższa od przeciętnej temperatura powietrza, ale wyż- sze opady, druga niższa od przeciętnej temperatura powietrza i mniejsze opady, a w trze- ciej grupie temperatura powietrza była wyższa od przeciętnej, a opady były mniejsze. Każdy z typów był związany z inną sytuacją baryczną.
Description
Keywords
Citation
Mendel K., Tomczyk A.M., Shevchenko O. (2024). Thermal and precipitation conditions during the long May weekend in Poland and their circulation conditions. Czasopismo Geograficzne, 95(2): 273–292. https://doi. org/10.12657/czageo-95-12
Belongs to collection