Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym

Abstract
Otoczenie dziecka, w tym przede wszystkim rodzina, jest najlepszym miejscem do prowadzenia właściwie ukierunkowanej pracy wychowawczej. Będąc podstawową komórką społeczną, cechującą się największą ciągłością i systematycznością, powinna zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju. W realizowanym przez nią procesie wychowania znaczenie odgrywa nie tylko emocjonalny stosunek rodziców do dziecka, lecz również ten, który się wyraża w ich sposobie zachowania oraz umiejętności zaspokajania jego potrzeb. W rodzinie dziecko przygotowuje się do życia, uodparnia na trudności i niepowodzenia, uczy się odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań. Kształtowanie postaw moralnych jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. System wartości przekazywany w środowisku rodzinnym to nie tylko wzory zachowania, atmosfera domowa, styl życia, ale także oczekiwania w zakresie kształtowania stałych cech charakteru. Owe wzorce przekazywane są w postaci opinii, poglądów, wiedzy, a także uznawanych norm. Rodzina powinna wprowadzać dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych, w rodzinie po raz pierwszy dziecko powinno zetknąć się z pojęciami dobra i zła, rzeczy dozwolonych, pochwalanych i potępianych. Rodzice swoim zachowaniem i ocenami winni wskazać młodemu pokoleniu, co w życiu jest ważne, z czym należy się liczyć, jak należy odnosić się do ludzi. Będąc pośrednikami w zdobywaniu informacji o otaczającym świecie mogą i powinni poprzez selekcję informacji i materiałów pewne wpływy nasilić, a inne osłabić. Aby uzyskać pożądane efekty, powinni pamiętać, że konieczny jest nie tylko dobór właściwych wzorów i modeli, ale przede wszystkim przemyślany i celowy sposób ich propagowania.

A child’s environment, with its family in the first place, creates the best space to lead a properly directed educational progress. The family as a fundamental social unit is characterized by the greatest continuity and regularity. It should provide the best conditions for child’s development. There are several important issues in this educational process which are carried out by the family. It is not only the emotional attitude but also the means of its expression as well as the ability to meet the child’s needs. A family is a place where a child is being prepared for life, where it learns to tolerate various difficulties and failures and where it learns to take responsibility for its duties. The shaping of moral attitudes is an extremely important issue in the process of children's education. Developing and shaping an appropriate and fixed hierarchy of values is a necessary factor for conscious living and making responsible decisions, making choices and manifesting certain behaviour. The system of values passed in the family consists of not only certain behaviour, home atmosphere and lifestyle but also expectations of shaping fixed features of character. These patterns are passed by means of opinions, views, knowledge and accepted standards. A family introduces a child to the world of cultural and social values. This is the family environment where a child encounters, for the first time, the notions of right and wrong, the allowed and accepted things. By means of behaviour and evaluation parents show a child what is important in life, what to pay attention to and how to act with people. Parents as intermediaries in obtaining information about the surrounding world can and should, by the selection of information and materials strengthen some influences and weaken others at the same time. To achieve the desired effects, parents should remember it is necessary not only to select appropriate models, but most of all they should have a studied and purposeful way to promote them.
Description
Keywords
Citation
Pękala, A. (2015). Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Wychowanie w Rodzinie, XI(1/2015), 95-109.
Belongs to collection