Europeizacja państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Casus Republiki Macedonii (FYROM).

Abstract
Niniejsza praca poświęcona jest sprawie europeizacji Bałkanów Zachodnich oraz integracji Republiki Macedonii (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii) ze strukturami Unii Europejskiej i NATO. Autor bada źródła określenia „kwestia macedońska” i miejsce Macedonii na Półwyspie Bałkańskim, śledzi proces kształtowania się świadomości narodowej Macedończyków i powstania Ludowej Republiki Macedonii w ramach Jugosławii, analizuje historię rozpadu Jugosławii. Praca zawiera przegląd najważniejszych kwestii istotnych z punktu widzenia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, wskazuje uwarunkowania macedońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej (autor ukazuje pluralne spektrum macedońskiej sceny politycznej, jak również ograniczenia współczesnych stosunków regionalnych, kwestie ochrony praw mniejszości narodowych w Republice Macedonii i nowej macedońskiej tożsamości historycznej).
Description
Keywords
Citation