Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego

Abstract
The paper delineates possible ways of applying scenario analysis techniques to assess competitiveness of companies in the food and the agriculture sector. The first theoretical part of the paper presents methodology of constructing a scenario of sector development, and emphasizes the role of scenario analysis in minimising risk in current and future business activity. The second part of the paper deals with practical use of the proposed analysis in the sector.

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w nowocześnie zorganizowanej gospodarce wolnorynkowej musi przewidywać sposób swojego postępowania w najbliższej przyszłości uwzględniając warunki tworzone przez bieżącą sytuację gospodarczą. Aby wykorzystać nadarzające się okazje i wyeliminować destymulanty prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ich menedżerowie powinni posłużyć się właściwym instrumentarium narzędziowym. W ekonomii istnieje wiele metod przewidywania i prognozowania najbliższej przyszłości, które można wykorzystać w tym celu. Jedną z nich jest analiza scenariuszowa otoczenia. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
diagnoza rozwoju przedsiębiorstw    korzyści konkurencyjne w agrobiznesie    endogeniczne determinanty rozwoju    metody scenariuszowe    gospodarka rynkowa    aspekty strategiczne rozwoju    międzynarodowe strategie rozwoju    cele strategiczne    strategie rozwoju przedsiębiorstw    CAP    wspólna polityka rolna    programowanie rozwoju agrobiznesu    uwarunkowania organizacyjne    klasyfikacja jakościowa firm    analiza dynamiczna    analiza przestrzenna    analiza porównawcza    profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego    GPW w Warszawie    kapitał ludzki    koniunktura rolna    rolnictwo    ceny surowców rolnych    łańcuch żywnościowy    ogniwa agrobiznesu    działy agrobiznesu    instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności    system gospodarki żywnościowej    metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu    badania diagnostyczne    determinanty rozwoju    ewolucja sektora agrobiznesu    uwarunkowania rozwoju    czynniki rozwoju    przemysł spożywczy    rozwój przemysłu    gospodarka oparta na wiedzy    sektor rolno-spożywczy    agrobiznes    diagnosis of business development    competitive advantages in agribusiness    endogenous determinants of development    scenario methods    market economy    strategic aspects of development    international development strategies    strategic objectives    CAP    common agricultural policy    market economy    agribusiness development programming    organizational conditions    classification of quality companies    dynamic analysis    spatial analysis    comparative analysis    economic profile of agri-food industry    Warsaw Stock Exchange    human capital    agricultural prosperity    agriculture    agricultural commodity prices    food chain    agribusiness cells    departments of agribusiness    institutional determinants of competitiveness    methods and techniques agribusiness sector    diagnostic tests    determinants of development    evolution of agribusiness sector    growth factors    food industry    development of industry    knowledge-based economy    agri-food sector    agribusiness    przemysł spożywczy    klastry    przedsiębiorstwo spożywcze    business management w rolnictwie    restrukturyzacja    rozwój    prywatyzacja    procesy restrukturyzacji    zarządzanie firmą    zatrudnienie transformacja    organizacja produkcji    zarządzanie    struktura    gastronomia    determinanty rozwoju sektora    konkurencja w sektorze    modernizacja przedsiębiorstw    restrukturyzacja    globalizacja    przedsiębiorstwo    misja rolnictwa    wizja rolnictwa    wieś    rolnictwo    rozwój społeczny    rozwój gospodarczy    prognozowanie    struktura agrarna    dane demograficzne    infrastruktura    rozwój przemysłowy    produkcja    produkcja żywności    wskaźniki ekonomiczne    wydajność pracy    zatrudnienie    efektywność    inwestycja    zarządzanie jakością    kontrola jakości    efektywność    konkurencyjność    żywność    przewaga konkurencyjna    przewaga cenowa    gospodarka żywnościowa    przemysł spożywczy    fundusze strukturalne    determinanty konkurencyjności    konkurencyjność    innowacje    konkurencyjność    analiza konkurencji    czynniki konkurencyjne    przewagi konkurencyjne    warunki ekonomiczne    sektor rolno-spożywczy    przedsiębiorczość przemysł spożywczy    innowacyjność    przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Citation
K. Firlej, Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1118, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 228-236.
Belongs to collection