Rodzina w całożyciowym procesie konstrukcji kariery – rozważania teoretyczne

Full item record

dc.contributor.authorBarańska, Magdalena
dc.contributor.organizationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych,pl
dc.date.accessioned2024-04-30T11:38:55Z
dc.date.available2024-04-30T11:38:55Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractWprowadzenie. Przyjęto, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której od najmłodszych lat kształtują się wartości, przekonania, zainteresowania i postawy dziecka – również te związane z pracą i karierą. Rodzina wywiera znaczący wpływ na rozwój edukacyjno-zawodowy jednostki, należy do grupy tzw. nieprofesjonalnych doradców zawodowych, których chęć pomocy wynika przede wszystkim z więzi emocjonalnych i opiera się na własnych przekonaniach. Cel. Artykuł ma na celu zarysowanie wpływu rodziny (bliższej i dalszej) na proces konstruowania kariery jej członków oraz możliwych konsekwencji podejmowanych przez nią działań. Literatura pokazuje, że jej wpływ może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wyznawane wartości, prezentowane postawy, model funkcjonowania oraz wiedza i przyjęte stereotypy determinują kierunek działań członków rodziny, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Materiały i metody. Autorka dokonała analizy wybranej literatury przedmiotu, czasopism oraz źródeł internetowych dotyczących możliwego wpływu relacji rodzinnych na przebieg procesu konstrukcji kariery. Wnioski. Struktura i rola rodziny na przestrzeni lat uległy istotnej zmianie. Założenie, że rodzina, a dokładnie jej działania doradcze, ma głównie pozytywne konsekwencje, jest błędne. Wiele porad zawodowych i edukacyjnych opiera się na subiektywnych ocenach czy opiniach i nie znajduje potwierdzenia w wiedzy specjalistycznej, analizach i badaniach, przez co mogą być one nieaktualne, a czasami wręcz szkodliwe.pl
dc.description.abstractIntroduction. It has been assumed that the family is the basic social cell, where the values, beliefs, interests, and attitudes of a child are formed from an early age – including those related to work and career. The family has a significant influence on the educational and career development of the individual, and belongs to the group of so-called non-professional career counsellors, whose willingness to help is primarily due to emotional ties and is based primarily on their own beliefs. Aim. The article aims to outline the influence of the family (close, and extended) on the process of constructing the careers of its members, and the possible consequences of the actions taken. The subject literature shows that its influence can be both positive and negative. Confessed values, presented attitudes, models of functioning, as well as knowledge and accepted stereotypes determine the direction of actions of family members, each of children, adolescents, and adults. Materials and methods. The author analyzed selected subject matter literature, journals, and online sources on the possible influence of family relationships on the career construction process. Conclusion. The structure and role of the family have changed significantly over the years. The assumption that the family and, more specifically, its counselling activities have mainly positive consequences is erroneous. A lot of professional and educational advice is based on subjective assessments, and opinions, and is not supported by expertise, analysis, and research which can be outdated and sometimes even harmful.en
dc.identifier.citationBarańska, M. (2023). Rodzina w całożyciowym procesie konstrukcji kariery – rozważania teoretyczne. Wychowanie w Rodzinie, 30(3), 271-289. https://doi.org/10.61905/wwr/176969
dc.identifier.doi10.61905/wwr/176969
dc.identifier.issn2082-9019
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24232
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe EDUsferapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodoween
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectpracapl
dc.subjectkarierapl
dc.subjectnieprofesjonalne doradztwopl
dc.subjectdoradztwo zawodowepl
dc.subjectdziedziczenie zawodówpl
dc.subjectdziedziczenie bezrobociapl
dc.subjectróżnice międzypokoleniowepl
dc.subjectfamilyen
dc.subjectworken
dc.subjectcareeren
dc.subjectunprofessional counsellingen
dc.subjectcareer counsellingen
dc.subjectinheritance of professionsen
dc.subjectinheritance of unemploymenten
dc.subjectintergenerational differencesen
dc.titleRodzina w całożyciowym procesie konstrukcji kariery – rozważania teoretycznepl
dc.title.alternativeFamily in the lifelong process of career construction – theoretical considerationsen
dc.typearticlepl
person.identifier.orcidBarańska, Magdalena [0000-0003-3615-1321]
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: WWR-176969.pdf
Size: 442.86 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license_rdf
Size: 1.13 KB
Format: RDF serialized in XML
Description:
Belongs to collection