Kształtowanie systemu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z energii odnawialnej

Abstract
This article is devoted to the presentation and analysis of Polish system of certification of origin of electricity as a way to improve environmental policy and energy efficiency. Analysis of the various regulatory measures shows the successive stages as the European community, as well as the Polish authorities to implement effective methods for the development of electricity production from renewable energy sources. The main part of the article is devoted to the presentation of the characteristics and evaluation support to renewable energy sources, based on the energy certificates of origin and their formal, legal and economic determinants.

Artykuł poświęcony jest przedstawieniu i analizie polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej jako sposobu na poprawę polityki ekologicznej i efektywności energetycznej. Analiza poszczególnych uregulowań ukazuje kolejne etapy działań tak społeczności europejskiej, jak również władz Rzeczpospolitej Polskiej w celu wdrożenia skutecznych metod rozwoju produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu charakterystyki i oceny wsparcia odnawialnych źródeł energii opartego na systemie certyfikatów pochodzenia energii oraz ich uwarunkowaniom formalno-prawnym i ekonomicznym.
Description
Keywords
Citation