Bierne palenie tytoniu jako element świadomości zdrowotnej uczniów – analiza retrospektywna

Full item record

dc.contributor.authorCharzyńska-Gula, Marianna
dc.contributor.authorKocka, Katarzyna
dc.contributor.authorBartoszek, Agnieszka
dc.contributor.authorIrzmańska-Hudziak, Anna
dc.contributor.authorDługosz, Magdalena
dc.contributor.organizationKatedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lubliniepl
dc.contributor.organizationStudenckie Koło Naukowe Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Lubliniepl
dc.date.accessioned2013-11-28T08:57:51Z
dc.date.available2013-11-28T08:57:51Z
dc.date.issued2013-11-27
dc.description.abstractStreszczenie Wprowadzenie: Dym tytoniowy zwiększa ryzyko powstania chorób odtytoniowych u biernych palaczy. Istnieją grupy dzieci, dla których indywidualne ryzyko problemów zdrowotnych wynikających z niedobrowolnego palenia tytoniu jest wyższe wówczas, gdy rodzinny problem palenia tytoniowy nakłada się na palenie czynne i niedobrowolne w grupie rówieśniczej. Do takich grupy należą m.in. nastolatki. Dlatego też istotne jest monitorowanie efektywności edukacji antynikotynowej dotyczącej szkodliwości palenia biernego jako elementu świadomości zdrowotnej tej grupy. Cel pracy: Celem badań była ocena wiedzy wybranej grupy uczniów szkoły gimnazjalnej na temat znajomości zagrożeń wypływających z biernego palenia tytoniu dokonana w perspektywie retrospektywnej - na drodze porównania z analogiczną oceną dokonaną w grupie rówieśników 20 lat temu. Materiał i metoda: Zastosowano sondaż diagnostyczny w grupie 110 uczniów z II klasy gimnazjum i zestawiono uzyskane wyniki z badaniami prowadzonymi w roku 1993 w analogicznej pod względem podstawowych zmiennych grupie uczniów ze szkoły podstawowej. Wyniki badań: Ponad 28% uczniów badanych w 2013 roku uznała siebie za biernego palacza tytoniu a 6% za czynnego. W badaniu z 2013 roku było więcej systematycznych palaczy tytoniu aniżeli w 1993 roku. W badaniach w 2013r. wykazano zależność między czynnym paleniem tytoniu a płcią ucznia ( częstsze zarówno systematyczne jak też okazjonalne czynne palenie tytoniu w grupie uczennic). W obu badaniach (2013 i 1993) przeważały osoby ze średnim poziomem wiedzy nt. istoty i konsekwencji palenia biernego, jednak uczniowie badani w 1993 roku wyraźnie częściej wykazywali się umiejętnością bronienia się przed dymem tytoniowym. Wnioski: Świadomość zagrożeń wypływających z biernego palenia tytoniu u uczniów badanych w 2013 roku nie jest podstawą ich ochronnych działań i optymalnych wyborów w sferze zdrowia. Świadomość zdrowotna współczesnych uczniów jest mniejsza od tej, jaką posiadali ich rówieśnicy badani 20 lat temu.pl
dc.description.abstractAbstract Background: Tobacco smoke increases the risk of tobacco-related diseases in passive smokers. There are groups of children for whom the individual risk of health problems resulting from unintentional tobacco smoking is higher when the smoking problem in the family is combined with active smoking and involuntary smoking in the peer group. This concerns, among others, adolescents. Therefore, it is crucial to monitor the effectiveness of anti-tobacco education covering the health hazards associated with passive smoking as an element of health awareness in this group. Aim of the study: The aim of the study was to assess the knowledge of a selected group of lower secondary school students on the risks associated with passive smoking in a retrospective perspective – in comparison with a corresponding assessment in a group of peers carried out 20 years ago. Material and methods: A diagnostic survey was carried out on 110 students in the 2nd grade of lower secondary school, and the results were compared with the survey performed in 1993 in a group of primary school students corresponding in terms of key variables. Results: Over 28% of students surveyed in 2013 considered themselves passive smokers, and 6% reported that they were active smokers. In the survey from 2013 there were more regular smokers than in 1993. In the survey carried out in 2013 a correspondence was found between active smoking and gender (regular or occasional active smoking was more common among female students). In both surveys (2013 and 1993) most of respondents presented a medium level of knowledge on the essence and consequences of passive smoking, but students surveyed in 1993 far more often displayed the ability to protect themselves from tobacco smoke. Conclusions: The awareness of threats associated with passive tobacco smoking in the students surveyed in 2013 is not the basis of health protective measures and optimum choices made by them in this area. Health awareness of modern students is lower than of their peers surveyed 20 years ago.pl
dc.description.epersonWalery Zukow
dc.identifier.citationCharzyńska-Gula M, Długosz M, Kocka K, Bartoszek A, Irzmańska-Hudziak A. Bierne palenie tytoniu jako element świadomości zdrowotnej uczniów – analiza retrospektywna. Journal of Health Sciences. 2013;3(10):309–324. Available from:pl
dc.identifier.urihttp://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2892
dc.language.isoplpl
dc.publisherRadomska Szkoła Wyższa w Radomiupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectedukacja zdrowotnapl
dc.subjectświadomość zdrowotnapl
dc.subjectbierne palenie tytoniupl
dc.subjecthealth educationpl
dc.subjecthealth awarenesspl
dc.subjectpassive tobacco smokingpl
dc.titleBierne palenie tytoniu jako element świadomości zdrowotnej uczniów – analiza retrospektywnapl
dc.title.alternativePassive smoking as an element of students’ health awareness – a retrospective analysispl
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: 344.pdf
Size: 434.45 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 234 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection