Małżeństwo na odległość w narracji zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn

Abstract
Cel / przedmiot. Zmiany występujące współcześnie na rynku pracy powodują, że związki nabierają nowych kształtów i form. Jedną z nich są obecnie tak zwane związki na odległość (long distance relationships). Pary nie mieszkają w tym samym miejscu, rodzina funkcjonuje tylko przez pewien czas, ponieważ jej członkowie (zarówno ojciec, jak i matka) pracują z dala od domu, a dzieci i małżonkę/a widzą tylko w czasie urlopu lub weekendu. W artykule w oparciu o badania własne ukazano funkcjonowanie rodziny żyjącej na odległość, w geograficznym rozłączeniu. Celem artykułu jest zobrazowanie motywacji do podjęcia pracy za granicą, a także konsekwencji takiej decyzji dla członków rodziny pozostających w kraju i czasowo rozłączonych z najbliższymi. Metody i/lub materiały. Badaniami objęto małżeństwa funkcjonujące na odległość: 60 osób pracujących zagranicą, na kontraktach krótko- i długoterminowych (35 mężczyzn i 25 kobiet) i 60 ich małżonków (35 kobiet i 25 mężczyzn) będących w kraju, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Sondaż diagnostyczny przeprowadzono od marca do kwietnia 2023 w formie papierowej i za pomocą Internetu. Dane dotyczące omawianej problematyki uzyskano za pomocą autorskiej ankiety i poddano analizie ilościowo-jakościowej. Wyniki i/lub wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że migracje zarobkowe – w opinii badanych – związane są z chęcią poprawy sytuacji ekonomicznej i polepszeniem warunków życia. Poza korzyściami materialnymi badani wskazywali także skutki negatywne, związane z rozłąką rodzin czy ograniczeniem kontroli nad wychowaniem dzieci oraz opieką nad seniorami. W opinii małżonków na odległość konsekwencją długotrwałej rozłąki jest utrata zaufania do partnera, zobojętnienie bądź nadmierna tęsknota. Członkowie rodzin starają się wpasować w nowe role, próbując być partnerem oraz rodzicem na odległość.

Objectives / subject. Contemporary changes in the labor market are causing relationships to take on new shapes and forms. One of these is long distance relationships. The couples do not live in the same place; the family functions only for a certain period of time, because its members work far away from home. Based on our own research, the article shows the functioning of a family living at a distance. The purpose of the article is to illustrate the motivation to work abroad and its consequences for family members remaining in the home country and temporarily separated from their loved ones. Methods and/or materials. The study included married couples functioning remotely: 60 people working abroad, on short- or long-term contracts (35 men and 25 women) and 60 of their spouses (35 women and 25 men) who are in the home country. The diagnostic survey was conducted from March to April 2023 on paper and via the Internet. Data were obtained through a questionnaire and subjected to quantitative and qualitative analysis. Results and/or conclusion. Based on the analysis, labor migration is associated with the desire to improve the economic situation and living conditions. The respondents also pointed to negative consequences related to family separation or reduced control over raising children and caring for seniors. According to long-distance spouses, the consequence of long-term separation is a loss of trust, indifference, or excessive longing. Family members try to fit into new roles, endeavoring to be a partner and a parent at a distance.
Description
Keywords
Citation
Zajęcka, B.. (2023). Małżeństwo na odległość w opiniach zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn. Wychowanie w Rodzinie, XXX (3/2023), 125-144.
Belongs to collection