Peculiarities of the Collaboration between the Family and the Pre-school Educational Institution: the Qualitative Aspect

Abstract
We współczesnym społeczeństwie współpraca uznawana jest za wartość oraz inspirację, a zatem jednym z najważniejszych składników współczesnej organizacji edukacji jest działalność oparta na współpracy. Jest to szczególnie ważne w wieku przedszkolnym, aby z powodzeniem można było rozwinąć umiejętność socjalizacji u dzieci i zapewnić im edukację wysokiej jakości. A zatem niezbędne jest wzmocnienie interakcji między dzieckiem, rodziną i instytucją edukacyjną, to jest: rozwinięcie partnerstwa między rodziną a instytucją przedszkolną. Niewiele jest badań naukowych na Litwie dotyczących cech charakterystycznych znaczących i aktualnych dla badania i analizy procesu współpracy pomiędzy rodziną a instytucją przedszkolną, poprzez dyskusję czynników wpływających na współpracę, jak również formy współpracy i sposobów jej realizacji, które zapewniają wysoką jakość tego procesu. Celem badań jest analiza współpracy pomiędzy rodziną a instytucją przedszkolną z perspektywy jakości. Metodami badań są: analiza literatury naukowej, kwestionariusz, statystyczna analiza danych. Analiza wyników wykazała, że jakość współpracy pomiędzy rodziną a instytucją przedszkolną może być oceniania poprzez następującą działalność: mikroklimat instytucji przedszkolnej; wychowanie i naukę dziecka; osiągnięcia wychowania (nauki) dziecka; wsparcie i wspomaganie dziecka i rodziny; zarządzanie zasobami i instytucją. Większość respondentów wskazała, że pozytywny mikroklimat instytucji i pracy ze społowej poprawił wydajność pracy oraz że efektywna współpraca jest podstawą pomyślnej działalności instytucji przedszkolnej.

The attitude of family members towards the process of collaboration, as well as its peculiarities in the pre-school educational institution, is analysed in the article. The most efficient ways and forms that allow one to ensure the quality of this process are distinguished. It was revealed by the the analysis of scientific literature that recently it discussed more and more often about children’s successful socialization and high quality self-development which can be achieved through sustainable collaboration between the members of the pre-school educational institution. In recent years high quality collaboration in the pre-school educational institutions is considered valuable and aspirational. The results of empirical study showed that the most effective forms of collaboration in pre-school educational institutions distinguished by the family (parents) of a pupil encompass individual conversations, teacher-parent meetings, various festive and afternoon get-togethers organized by pre-school educators as well as consultations with specialists. According to parents, a positive microclimate in a pre-school educational institution combined with the cooperative work of the staff provides favourable conditions for the establishment and development of a sufficient collaborative process in the pre-school educational institution.
Description
Keywords
Citation
Vietienė, I., Malinauskienė, D. (2014). Peculiarities of the Collaboration between the Family and the Pre-school Educational Institution: the Qualitative Aspect. Wychowanie w Rodzinie, X(2), 193–204.
Belongs to collection