Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej

Abstract
The support of family is an important factor in stimulating the development of a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the processes of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communities participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclusions from the participative observation, which I have conducted in the group, researching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the interactions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards the classes. The pre-school children were interested in learning about a different culture. They all willingly participated in common fun activities and the positive feedback from the parents was reflected in practice. The participation in the classes was highly active, the homework was well prepared and the level of children's attendance was high. The support of parents turned out to be necessary in encouraging the natural state of curiosity of the children.

Wsparcie rodziny jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój młodego człowieka. Za jego sprawą dziecko – również pochodzenia romskiego – dąży do zdobywania nowych informacji o świecie, w którym żyje. Szkoła jest jednym z miejsc, w którym zachodzi proces uczenia się oraz proces integracji społecznej. Rząd chcąc zachęcić romskie rodziny do uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym stworzył „Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. W ramach tego programu na przełomie roku 2012/2013 prowadziłam w jednej z wrocławskich publicznych szkół podstawowych integracyjne zajęcia warsztatowe. Uczestniczyły w nich dzieci oddziału przedszkolnego społeczności polskiej oraz romskiej. Zastosowałam podejście jakościowe w paradygmacie interpretatywnym. Przyjęłam metodę badania w działaniu. Opisałam wnioski z obserwacji uczestniczącej, które przeprowadziłam w grupie badając zaangażowanie dzieci w zajęcia, ich zainteresowanie poruszaną tematyką, przebieg interakcji zachodzących w czasie warsztatów, frekwencję oraz stosunek rodziców do zajęć. Przedszkolaki były ciekawe poznania innej kultury, chętnie wszystkie uczestniczyły we wspólnych zabawach a pozytywne informacje zwrotne od rodziców miały swoje odzwierciedlenie w praktyce. Udział w zajęciach cieszył się dużą aktywnością, starannym przygotowaniem prac domowych i wysoką frekwencją dzieci. Wsparcie rodziców okazało się niezbędne w zaspokojeniu naturalnej ciekawości poznawczej dzieci.
Description
Keywords
Citation
Piecuch, E. (2014). Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej. Wychowanie w Rodzinie, IX((1/2014)), 307–324.
Belongs to collection