Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka

Abstract
Pojęcia nowoczesności, społeczeństwa i informacji wyznaczają pole tematyczne podejmowanych w monografii rozważań. Są częstym przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się naukami społecznymi, ale również inżynieryjno-technicznymi. Permanentna dynamizacja coraz to nowszych rozwiązań technicznych w istotnym stopniu determinowała i determinuje zmianę nie tylko natury, ale także kultury organizacyjnej społeczeństw. Szczególnie dostrzegalne staje się to w obliczu sytuacji kryzysowych. Uświadamiają one bowiem drzemiący w ludzkości potencjał, ale też definiują skalę problemów. Egzemplifikuje to czas pandemii, która zdekomponowała dotychczasowy model funkcjonowania świata. Destabilizacji uległa większość sektorów życia. Społeczeństwo niejako zmuszone zostało do życia pośród pandemii. Oblicze, w którym znalazła się ludzkość, określano w dyskursie medialnym mianem „nowej rzeczywistości”. Formułowano wówczas szereg pytań, m.in.: Czy w „nowej rzeczywistości” przewidziano – choćby w substytucyjnej formie – dalsze funkcjonowanie niezbędnych dla społeczeństwa instytucji publicznych? Czy zaproponowane rozwiązania przyniosą oczekiwane rezultaty? Na te i wiele innych pytań Autorzy niniejszej monografii szukali odpowiedzi.
Description
Keywords
Citation
Greń, P., Mikowski, Ł., Walczak, J. (red. nauk.). (2023). Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja - Nauka - Gospodarka. Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Belongs to collection