Degradacja i restytucja jako pryzmaty pojęcia miejskości w kontekście jego formalnoprawnej zmienności

Abstract
Zrozumienie pojęcia „miejskości” w kontekście jego formalnoprawnej zmienności wymaga specyficznej perspektywy, ponieważ zmusza do wyjścia poza wygodne ramy eksplikacyjne: czym jest miasto, w jaki sposób, dla kogo i dlaczego. Zjawiska degradacji i restytucji są szczególnie ważne w przybliżeniu tej perspektywy, gdyż wyraźnie ilustrują efekty wtargnięcia kulturowego konstruktu „miasto–wieś” w sztywne struktury administracyjne. Celem tego rozdziału jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w kwestii miast zdegradowanych i restytuowanych, a także podjęcie próby nakreślenia przyszłych wyzwań badawczych w zakresie trzech ważnych aspektów – genezy, rozwoju i problemów. Po pierwsze, jako że zjawisko restytucji często odwołuje się do przeszłości, a jego ścisłe powiązanie z elementami sprawiedliwości, demokracji i władzy bywa nierzadko eksploatowane dla celów drugoplanowych, badania nad genezą miast zdegradowanych pełnią niesłychanie ważną rolę. Powołując się na orwellowski aforyzm „Kto kontroluje przeszłość, kontroluje także przyszłość”, postulujemy, że wierne odtwarzanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i politycznej, która towarzyszyła aktom degradacji jest niezbędne w celu lepszego zrozumienia mechanizmów warunkujących współczesne zjawisko restytucji w Polsce. Po drugie, istotę miejskości i wiejskości często wiąże się z sukcesem bądź upadkiem danej miejscowości; innymi słowy, kategorie miejskości i wiejskości nie są wolne od wartościowania. Jednak zagłębiając się w tajniki procesów urbanizacji łatwo zauważyć, że takie szufladkowanie i wartościowanie pojęć jest nie tylko niecelowe, ale w wielu przypadkach wręcz niezgodne z rzeczywistością. Jest to szczególnie ważne w badaniach nad rozwojem miast zdegradowanych i restytuowanych, przy których powinniśmy w bardziej optymalny sposób separować związki przyczynowo-skutkowe oparte na „etykietach” od tych określających rzeczywistość geograficzną, społeczną czy gospodarczą. Po trzecie, jednym z kluczowych problemów geografii osadnictwa jest bezrefleksyjna akceptacja przejścia miejscowości z kategorii miast do wsi i na odwrót jako sztywnych wyznaczników miejskości i wiejskości. Jakkolwiek jest to wygodne, warto jednak głębiej pochylić się nad problemem miast zdegradowanych i restytuowanych w aspekcie lokalnym, zwracając uwagę na rolę tych pojęć w kreowaniu lokalnej tożsamości, lokalnej polityki czy lokalnych możliwości rozwoju. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy nauka ma służyć potrzebom społecznym wspólnot lokalnych, których dyskurs „miasto–wieś” bezpośrednio dotyczy.

In this concluding chapter, our aim is to outline the state-of-the-art within the deliberated topic in order to identify challenges for future research. Firstly, reminiscent of George Orwell’s aphorism “who controls the past controls the future”, we stress the importance of research into the origins of degraded and restituted towns in order to understand the socio-economic context that has shaped their current situation. It is important to separate myth from accounts based on first-hand archival documentation and compelling historiographical deduction. This is particularly true of narratives embracing issues of justice, democracy and power, as often is the case with the rural-urban discourse in Poland. Secondly, the concepts of urbanity and rurality are often accompanied by stories of demise and success; in other words, they are not value-free. As of now, there is still a dearth of studies that would look into how degradation and restitution actually affect socio-economic change and steer development into certain – desired or undesired – outcomes. In order to avoid creating artificial problems, we need to better isolate the linkage between development and the spatial label it purportedly embodies. Thirdly, linear accounts of social phenomena may be convenient but seldom provide an appropriate abstraction. We must not unreflectively accept the transition “from urban to rural” and “from rural to urban” as propitious just because it has been sanctioned by a governmental decree. More in-depth empirical studies on the problems both degradation and restitution may incur are needed, particularly case-based research dedicated to the perceptions of those closest to the effects of cultural convictions and normative perspectives brought on by the rural-urban distinction. In conclusion, degradation and restitution are not one-dimensional concepts. As the plurality of topics undertaken in this book shows, the concepts can be handled in a multitude of ways. As each comes with its own variety of ontological commitments, theoretical perspectives and methodological approaches, the results differ. But they all have one thing in common: they contribute to a deeper understanding of the often taken-for-granted concept of urbanity. Urbanity is complex, transient and indefinable and therefore increasingly elusive. In that light, understanding urbanity as it emerges, evolves, consolidates, ruptures and finally reconstitutes itself through the practices of degradation and restitution makes an invaluable asset to multifaceted production of knowledge on various social processes and their inseparable geographical contexts.
Description
Keywords
Citation
Dymitrow, M., & Krzysztofik, R. (2015). Degradation and restitution: Understanding the concept of urbanity through its oscillations within formal contexts / Degradacja i restytucja jako pryzmaty pojęcia miejskości w kontekście jego formalnoprawnej zmienności, [In] Krzysztofik, R., & Dymitrow, M. (Eds.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems / Miasta zdegradowane i restytuowane w Polsce. Geneza, rozwój, problemy. Gothenburg: University of Gothenburg, pp. 443–451 / 453–461.