Polsko-niemiecka współpraca w obszarze zwalczania nieuczciwych praktyk podatkowych i podwójnego opodatkowania. Analiza wybranych zagadnień

Abstract
Ścisłe i oparte na zaufaniu stosunki polsko-niemieckie współkształtuje również współpraca w obszarze podatków transgranicznych. Najważniejszym dokumentem będącym podstawą prawną regulującą kwestie współpracy podatkowej jest Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 14 maja 2003 r. Niemniej, tworzenie efektywnych mechanizmów prawidłowego naliczania podstawy opodatkowania jest również wynikiem wieloletnich dwustronnych uzgodnień i porozumień pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej oraz ministerstw Polski i Niemiec. Od kiedy regulacje kwestii podatkowych stały się przedmiotem intensywnych prac na forum instytucji Unii Europejskiej, oba państwa zgłaszały inicjatywy mające usprawnić i zreformować proponowane przez Komisję Europejską przepisy. W ciągu 30 lat zakres uzgodnień i porozumień nie budził większych zastrzeżeń po obu stronach Odry bez względu na ich formułę – bilateralną lub multilateralną. Współpraca przynosiła wymierne korzyści dla obu państw, generując większe dochody podatkowe niż samodzielne zwalczanie nadużyć. Pewną rysę na wręcz modelowej kooperacji stanowią zauważalne w ostatnich latach odmienne propozycje zgłaszane przez przedstawicieli Polski i Niemiec, które nie spotykają się z aprobatą rządu drugiego państwa. Są one rezultatem różnic w podejściu do procesu przeciwdziałania erozji bazy podatkowej w Unii Europejskiej. Nie powodują one zagrożenia dla przyjętych już rozwiązań, natomiast proces negocjowania nowych przepisów wspólnotowych może w przyszłości w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać partykularne interesy gospodarcze.

Trust-based Polish-German relations are also co-shaped by cooperation in the area of cross-border taxation. The most important document that constitutes the legal basis for tax cooperation is Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital dated May 14, 2003. Nevertheless, the creation of effective mechanisms for the correct calculation of the tax base is also the result of years of bilateral agreements and understandings between representatives of public administration and ministries of Poland and Germany. Since the regulation of tax issues became the subject of intensive work at the forum of the European Union institutions, both countries have put forward initiatives to improve and reform the regulations proposed by the European Commission. Over the past 30 years, the scope of arrangements and agreements has not raised any major concerns, regardless of their formula – bilateral or multilateral. Cooperation has brought tangible benefits to both countries, generating more tax revenue than fighting fraud on its own. However, in recent years it is noticeable that different proposals have been made by representatives of Poland and Germany, which do not meet the approval of the other country’s government. They are the result of differences in approach to the process of counteracting the erosion of the tax base in the European Union. They do not cause a threat to the solutions already adopted, while the process of negotiating new EU regulations may in the future take into account particular economic interests to a greater extent than before.
Description
Keywords
Citation
Matras T., Polsko-niemiecka współpraca w obszarze zwalczania nieuczciwych praktyk podatkowych i podwójnego opodatkowania. Analiza wybranych zagadnień, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2023, nr 3(78), s. 192–212. DOI: 10.26399/meip.3(78).2023.23/t.matras
Belongs to collection