Bunt młodzieńczy – wybrane charakterystyki

Abstract
Bunt to zjawisko wielopłaszczyznowe. Rozważania na temat istoty i mechanizmów buntu znajdziemy zarówno w klasycznych dziełach egzystencjalistów, jak i psychologicznych koncepcjach motywacji. Przedmiotem artykułu jest bunt młodzieńczy. Badaną grupę stanowiło 100 uczniów w wieku 16-19 lat (52 kobiety i 48 mężczyzn). Wyniki zaprezentowanych badań wskazują m.in., że – wbrew przypuszczeniom – kobiety charakteryzuje wyższy poziom buntu niż mężczyzn. Ponadto skłonność do buntowania się nie ma związku z wynikami w nauce.

Reflections on the nature and mechanisms of rebellion can be found both in the classic works of existentialists and psychological concepts of motivation. The subject of the article is youthful rebellion. The study group consisted of 100 students aged 16-19 (52 women and 48 men). The results of the presented research indicate, inter alia, that – contrary to the assumptions – women are characterized by a higher level of rebellion than men. In addition, the tendency to rebel is not related to academic performance.
Description
Keywords
Citation
Kędroń, D., Piotrowski, P. (2019). Bunt młodzieńczy – wybrane charakterystyki. Eruditio et Ars, 1(2), 7-20.
Belongs to collection