W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana

Abstract
Analiza transakcyjna wskazuje sześć sposobów, w jakie ludzie mogą wchodzić ze sobą w relacje, określając je mianem „sposobów strukturalizacji czasu”. Wymienić wśród nich można: wycofanie, rytuały, aktywności, rozrywki, gry transakcyjne oraz intymność. Sposoby te ułożyć można na kontinuum zaangażowania, ale także zysków, jakie z danej formy kontaktu czerpiemy. Zyski te przybierają charakter psychologiczny i wynikają z jednej z podstawowych potrzeb życiowych – potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem. W niniejszym artykule założenia te odniesione zostały do relacji na gruncie rodzinnym. Autorka wskazała na znaczenie wszystkich form kontaktu w rodzinie, szczególnie koncentrując się na grach transakcyjnych i intymności. Te pierwsze zostały określone jako patologiczne, gdyż są nieszczere i opierają się na manipulacji. Intymność, w rozumieniu analizy transakcyjnej, jest natomiast najbardziej otwartym i zaangażowanym kontaktem z drugim człowiekiem. To ona jest podstawą zdrowych relacji w systemie rodzinnym

In Transactional Analysis six methodological elements of people’s relationships can be identified and described as “ways of time structuring”. They include: withdrawal, rituals, activities, pastimes, games and intimacy. These methods can be arranged along a continuum of commitment, but also the benefits that this form of contact offers. These gains are psychological and are based on one of the essential needs in life – the need of human contact. In the article, these assumptions have been attributed to the relationship on a family ground. The author points to the importance of all forms of contact in the family, especially focusing on games and intimacy. The former were defined as pathological, because they are insincere and based on manipulation. Intimacy – as it is understood in transactional analysis – is the most open and involved contact with another person. Therefore, it could be recognized as the foundation of healthy relationships within the family system
Description
Keywords
Citation
Pierzchała, A. (2017). W okowach gry, czyli relacje rodzinne w perspektywie koncepcji Trójkąta Dramatycznego Stephena Karpmana. Wychowanie w Rodzinie, XVI((2/2017)), 103–113.
Belongs to collection