Public relations jako forma nawiązywania przez bibliotekę relacji z otoczeniem zewnętrznym

Abstract
Public relations (PR) to instrument komunikacji marketingowej, forma promocji, która ma na celu kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku biblioteki oraz budowanie społecznego zaufania do tej instytucji. Jest to istotny element w strategiach marketingowych bibliotek, tworzony m.in. w oparciu o relacje ze środowiskiem zewnętrznym, a zwłaszcza relacje bibliotekarzy i innych pracowników kontaktujących się z klientami oraz innymi osobami znajdującymi się poza obrębem biblioteki, służy zatem do regulowania stosunków społecznych z otoczeniem. W artykule szerzej omówiono tę problematykę.
Description
Keywords
Citation
Wojciechowska Maja. Public relations jako forma nawiązywania przez bibliotekę relacji z otoczeniem zewnętrznym. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing w działalności bibliotecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023, s. 517-533. ISBN 978-83-89316-82-0.