Dominujące formy pokrycia terenu w odniesieniu do podziału fizycznogeograficznego Polski

Abstract
W pracy przedstawiono kartograficzną prezentację dominujących form pokrycia terenu mezoregionów fizycznogeograficznych Polski, określając ją jako „mapy tła krajobrazowego” i prześledzono zgodność przebiegu wyodrębnionych obszarów dominacji tła z granicami mezoregionów. Wytypowanie obszarów odmiennych pod względem pokrycia terenu w odniesieniu do dominującego pokrycia w obrębie danego mezoregionu skłoniło do wysnucia wniosku iż współczesne tło krajobrazowe Polski może być elementem pomocnym przy wyznaczeniu jednostek krajobrazowych niższej rangi (krajobrazów lokalnych), a jednocześnie może wskazywać na skalę dostosowania (zharmonizowania) form pokrycia i użytkowania terenu do naturalnych uwarunkowań fizycznogeo-graficznych.

The paper presents a cartographic presentation of the dominant forms of land cover for physical and geograph-ical mesoregions of Poland, describing it as "landscape background maps". The compatibility of the course of separate areas of background dominance with the boundaries of mesoregions was analyzed. The selection of areas different in terms of land cover with respect to the dominant coverage within a given mesoregion led to the conclusion that the contemporary landscape of Poland can be a helpful element in the designation of land-scape units of lower rank (local landscapes). At the same time, it may indicate the scale of adjusting (harmoniz-ing) the forms of coverage and land use to the natural physico-geographical conditions.
Description
Keywords
Citation
Pieńkowski P., Podlasiński M., 2017: Dominujące formy pokrycia terenu w odniesieniu do podziału fizycznogeograficznego Polski, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 37: 105-116