Małe gospodarstwa rolne w lokalnych systemach żywnościowych w kontekście kształtowania regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Abstract
Zagadnienie bezpieczeństwa żywnościowego urasta w ostatnich latach do rangi problemu o skali dotychczas niespotykanej w realiach XXI wieku. Składa się no to wiele różnorodnych uwarunkowań, z których część podnoszonych i wskazywanych była od wielu lat, cześć natomiast pojawiła się jako efekt wydarzeń, które w opinii wielu naukowców, polityków, mężów stanu nie powinny mieć miejsca i były dotąd nie do wyobrażenia w obrębie krajów rozwiniętych. Bezpieczeństwo żywnościowe obywateli to kwestia podstawowa dla każdego państwa świata. Proces zapewniania tego bezpieczeństwa napotyka jednak szereg problemów, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te o podłożu antropogenicznym. Celem głównym opracowania jest ocena znaczenia małych gospodarstw rolnych – uczestników lokalnych systemów żywnościowych – w procesie budowania bezpieczeństwa żywnościowego w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Pomimo, że małe gospodarstwa rolne pełnią szereg ważnych funkcji o charakterze produkcyjnym, środowiskowym i społecznym, są one także mocno krytykowane, a wymienione obszary funkcji stają się także ich słabymi stronami. Wskazuje się na ich niską efektywność ekonomiczną, małe możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej, mało produktywne wykorzystanie zasobów ziemi i siły roboczej. Przedstawione w pracy wyniki wskazują jednak, że małe gospodarstw rolne mają znaczny potencjał do zapewniania regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Co ważne, małe gospodarstwa rolne wytwarzają z reguły w sposób ekstensywny, a ich produktywność może zostać stosunkowo łatwo zwiększona poprzez wzrost nakładów na środki produkcji. Małe gospodarstwa rolne mają priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego dla regionów rozdrobnionych agrarnie, a ich możliwości zwiększania wytwarzanej produkcji powinny być pielęgnowane, chronione i monitorowane.
Description
Keywords
Citation
Czekaj, M. (2024). Małe gospodarstwa rolne w lokalnych systemach żywnościowych w kontekście kształtowania regionalnego bezpieczeństwa żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Belongs to collection