Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w świetle standardów kontroli zarządczej

Abstract
Ryzyko stanowi integralny element każdej aktywności ludzkiej, również w wymiarze organizacyjnym. Z punktu widzenia dążenia do efektywnego działania i osiągania ustalonych celów, koniecznością w dzisiejszych czasach staje się więc zarządzanie ryzykiem. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku organizacji, także jednostek działających w ramach sektora publicznego. Celem niniejszego artykułu jest analiza zasad zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, których stosowanie wynika z przepisów ustawowych sankcjonujących kontrolę zarządczą, jak również próba oceny mechanizmów wprowadzonych przez ustawodawcę.

Risk is an integral element of every human activity, also in the organizational dimension. From the point of view of striving for effective operation and achieving set goals, risk management is becoming a necessity nowadays. This applies to all organizations without exception, including entities operating within the public sector. The aim of this article is to analyze the principles of risk management in the public sector, the application of which results from statutory provisions sanctioning management control, as well as an attempt to assess the mechanisms introduced by the legislator.
Description
Keywords
Citation
Peter-Bombik, K. (2023). Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w świetle standardów kontroli zarządczej. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 2(12), 6-24.
Belongs to collection