Contemporary Parenthood. The Meaning of Mother and Father in the Child’s Life

Abstract
The role of both parents is essential in the proper development of the child’s personality. Closeness, warmth, directness and the intimacy of parents-children relationship, enable the proper formation of the child’s personality; an individual who is able to love and make warm and permanent contacts with other people. The family is the cradle of personality development of each child born to this world. It is on the basis of family that enables the child to form speech, language, emotions and attitudes towards the people closest to it and to the surrounding world. The family introduces the child to the world of culture and prepares him for participation in social life. Parenthood is of more importance in today's consciousness. Children are perceived not as “a gift from God”, but rather as “planned or expected children”. Responsible parenthood means acquiring the skills for the reorienting of the parents’ life, and the effort of self-control and to be on the alert in accompanying the child in his growing up. Active parental presence at every stage of the child’s development enables it to complete the required tasks and gain the upper level of maturity. Parents are obliged to do a lot more than just to welcome the child to this world. Mature parenthood demands patience, engagement and attention but most importantly immense love and devotion which are missing when it comes to contemporary parents “embedded” in “Fast culture”.

Współcześnie coraz częściej wskazuje się, iż rola obojga rodziców w prawidłowym rozwoju osobowości dziecka jest istotna i ważna. Bliskość, serdeczność, bezpośredniość i intymność wzajemnych relacji rodzice – dziecko, pozwala na ukształtowanie prawidłowej osobowości jednostki, zdolnej kochać i nawiązywać serdeczne oraz trwałe kontakty z innymi ludźmi. Rodzina jest jakby „kolebką” rozwoju osobowości każdego przychodzącego na świat dziecka. To na jej gruncie kształtuje ono mowę, język, uczucia i postawy wobec najbliższych i otaczającego świata. Na tej też drodze rodzina wprowadza dziecko w świat kultury i przygotowuje do udziału w życiu społecznym. Rodzicielstwo dzisiaj ma charakter coraz bardziej świadomy. Dzieci coraz rzadziej traktuje się jako „dar od Boga”, a raczej są postrzegane jako „dzieci chciane”, „zaplanowane”. Ponowoczesność stawia przed współczesnymi matkami i ojcami wiele wyzwań i zadań na drodze do urzeczywistnienia swojego rodzicielstwa. W artykule autorka podejmuje refleksję nad niektórymi z nich, stara się wskazać zarówno szanse, jak i zagrożenia wpisane we współczesne bycie rodzicem. Odpowiedzialne rodzicielstwo oznacza nabycie przez rodziców umiejętności poważnego przeorientowania swojego życia; chodzi też o zdobycie się na wysiłek samokontroli i czuwania nad tym, by towarzyszyć dziecku w jego dorastaniu. Aktywna obecność rodziców na każdym etapie rozwojowym dziecka, pozwala mu na sprostanie stawianym wymaganiom/zadaniom oraz osiąganie coraz wyższego poziomu dojrzałości.
Description
Keywords
Citation
Piotrowska, M. (2014). Contemporary Parenthood. The Meaning of Mother and Father in the Child’s Life. Wychowanie w Rodzinie, X(2/2014), 385-398.
Belongs to collection