Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego

Full item record

dc.contributor.authorAndrzejewski, Adam
dc.contributor.authorKulka,Alicja
dc.contributor.authorMajcher, Anna
dc.contributor.authorPachół, Piotr
dc.contributor.authorRadomyska, Anna
dc.contributor.authorZieliński, Jerzy
dc.contributor.organizationGłówny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, Polska
dc.contributor.organizationWojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska
dc.date.accessioned2024-05-17T08:30:17Z
dc.date.available2024-05-17T08:30:17Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractPublikacja omawia zawartość i stan informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem jego części wojewódzkiej i centralnej w kontekście możliwości prowadzenia polityki przestrzennej i krajobrazowej w Polsce. Zwraca uwagę na podstawy prawne i standardy techniczne prowadzenia wybranych baz danych. Dokonuje szczegółowej analizy klas obiektów i ich atrybutów, mających szczególne znaczenie dla przeprowadzenia audytu krajobrazowego. Omawiane w publikacji bazy danych mogą i powinny stanowić referencję dla aktualnie istniejących i nowo powstających obiektów krajobrazu oraz ich atrybutów, korzystając w szczególności z usług danych przestrzennych. Przyjęcie takiego założenia, powinno w znaczący sposób wesprzeć i ułatwić prowadzenie wszelkich prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, związanych z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski i przeprowadzeniem audytu krajobrazowego dla poszczególnych województw.pl
dc.description.abstractThis publication discusses the content and computerization level of the state geodetic and cartographic resource with particular attention to its regional and central parts in the context of the possibility of conducting spatial and landscape policy in Poland. Draws attention to legal bases and technical standards of running selected databases. It provides a detailed analysis of the classes of objects and their attributes, which are of particular importance for conducting a landscape audit. The databases discussed in this publication can and should be a reference for existing and emerging landscape objects and their attributes, especially in spatial data services. Adopting such an assumption should significantly support and facilitate the conduct of all research and devel-opment activities and implementations related to the physicogeographical regionalization of Poland and the implementation of a landscape audit for particular voivodships.en
dc.identifier.citationAndrzejewski A., Kulka A., Majcher A., Pachół P., Radomyska A., Zieliński J., 2017: Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 37: 29-81
dc.identifier.issn1896-1460
dc.identifier.issn2391-5293
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24298
dc.language.isopl
dc.publisherKomisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
dc.relation.ispartofseries37
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unporteden
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.sourcePrace Komisji Krajobrazu Kulturowego
dc.subjectbaza danychpl
dc.subjectcyfrowa ortofotomapapl
dc.subjectnumeryczny model terenupl
dc.subjectaudyt krajobrazowypl
dc.subjectkrajobrazpl
dc.subjectpaństwowy zasób geodezyjny i kartograficznypl
dc.subjectspatial dataen
dc.subjectstate geodetic and cartographic resourcesen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectdigital orthophoto mappl
dc.subjectdigital terrain modelen
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectlandscape auditen
dc.titleBazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowegopl
dc.title.alternativeDatabases of geodetic and cartographic service for landscape audit needsen
dc.typearticle
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: 2.pachol.pdf
Size: 1.63 MB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license_rdf
Size: 899 B
Format: RDF serialized in XML
Description: