Finansowanie szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza budżetowa

Abstract
Pracownicy są najważniejszym zasobem jednostek samorządu terytorialnego. Ich codzienna praca decyduje o postrzeganiu jakości zarządzania jednostkami przez lokalne społeczności. Oznacza to, że szkolenia mające na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji odgrywają kluczową rolę w efektywnej realizacji różnorodnych zadań własnych i pozwalają podołać nowym wyzwaniom, z którymi jest konfrontowana administracja samorządowa. Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem procesu rozwoju kadr i oprócz dostarczania istotnych informacji dotyczących luki kompetencyjnej, pozwala również właściwie oszacować wysokość środków publicznych, które należy zabezpieczyć w budżecie jednostki. Artykuł prezentuje własne wyniki analizy budżetów jednostek dolnośląskiego samorządu terytorialnego, dotyczącej wysokości zaplanowanych i wykorzystanych środków na szkolenia. Okres przeprowadzonych badań objął lata 2018–2021. Opracowanie ukazuje również wnioski, sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.

Employees are the most important resource of local government units. Their daily work determines the perception of the quality of management of units by local communities. This means that training to improve knowledge, skills, and competencies plays a key role in the effective implementation of various own tasks and helps to cope with more and more new challenges with which local government administration is confronted. Analysis of training needs is an important element of the process of personnel development and, in addition to providing important information on the competency gap, it also helps to properly estimate the amounts of public funds that should be secured in the budget of the unit. The article presents the results of an analysis of budgets in the units of Lower Silesian local government, concerning the amount of planned and used funds for training. The period of the research covered the years 2018-2021. The study also shows the conclusions made based on the research.
Description
Keywords
Citation
Czopek, M., Ślebioda, M. (2023). Finansowanie szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza budżetowa. W: M. Czopek (red.), Zarządzanie - komunikacja - nowoczesność (s. 27-47). Wydawnictwo Naukowe FNCE