Punkt zwrotny czy iluzja sprawczości? Implikacje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla budowania bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Abstract
Celem niniejszego artykułu jest dyskusja na temat przyszłości projektu europejskiego w kontekście budowy spójnego i efektywnego modelu bezpieczeństwa, a także dokonanie wglądu w swoisty dysonans poznawczy zaistniały w UE po uświadomieniu sobie konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę dla bezpieczeństwa europejskiego. Autor, uznając rosyjską agresję na Ukrainę jako punkt na kontinuum ontologicznej niepewności, zastanawia się, czy to zdarzenie doprowadziło do przełomu w zakresie strategicznego programowania bezpieczeństwa europejskiego, czy raczej pokazało iluzję sprawczości i wspólnotowości w UE. Analizie i ocenie poddano zarówno reaktywne, jak i proaktywne działania UE w obszarze bezpieczeństwa w latach 2016–2023. W szczególności zwrócono uwagę na konstruktywistyczne odczytywanie poczucia pilności czy natychmiastowości zmian, którego nośnikiem jest język dokumentów unijnych wyrażających determinację ugrupowania do zwiększenia zdolności, woli działania, wzmacnia odporności oraz zapewnienia solidarności i wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi.

The purpose of this article is to discuss the future of the European project in the context of building a coherent and effective security model, as well as to provide insight into the peculiar cognitive dissonance that occurred in the EU after realising the consequences of Russian aggression against Ukraine for European security. Recognising the Russian aggression against Ukraine as a point on a continuum of ontological uncertainty, the author wonders whether this event led to a breakthrough in the strategic programming of European security, or rather demonstrated the illusion of causality and communitarianism in the EU. Both reactive and proactive actions of the EU in the area of security in 2016–2023 were analysed and evaluated. In particular, attention was paid to the constructivist reading of the sense of urgency or immediacy of change, which is conveyed by the language of EU documents expressing the grouping’s determination to increase capabilities, the will to act, strengthen resilience and ensure solidarity and mutual assistance among member states.
Description
Keywords
Citation
Rewizorski M., Punkt zwrotny czy iluzja sprawczości? Implikacje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla budowania bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2023, nr 3(78), s. 43–59. DOI: 10.26399/meip.3(78).2023.16/m.rewizorski
Belongs to collection