Differentiation of Profitability of Traditional and Innovative Potatoes Cultivation in Poland

Abstract
The aim of the research was to determine the costs and profitability of traditional and innovative potatoes cultivation in Poland. The experimental field trials of selected potato varieties in various variants were carried out between 2021 and 2022. The applied variants of experiments included potatoes cultivation according to traditional and innovative methods, i.e. in commercial conditions (high intensity of inputs and costs, including fertilization with mineral fertilizers and synthetic plant protection products) and in the absence of fertilization and plant protection, or only with the use of interaction with beneficial microorganisms. For economic calculations, there were applied methods of profitability of potatoes production for the evaluation of various production variants, calculation of production costs and assessment of production profit. The research material consisted of the results of field experiments carried out as part of the international PotatoMETAbiome project for 11 potato varieties and six variants of the experiment in fields located in the north of Poland. Based on the research, it was found that the average potatoes production costs in 2021 and 2022 decreased for traditional variants and increased for innovative variants. In 2021, the lowest production costs were for the variant without fertilization and plant protection products and innovative variants. In turn, in 2022, the lowest production costs were for traditional variants, i.e., with fertilization and protection, and without fertilization with protection, as well as with fertilization and without chemical protection, and without fertilization and without chemical protection. In all years under consideration and for all variants, potatoes cultivation was profitable. The potatoes production profitability ratios during the years under analysis decreased for innovative variants, while they increased for variants with intensive production. It was found that an innovative strategy of potatoes production with the use of beneficial microorganisms may be an economically justified alternative to changing production, market, and political conditions.

Celem badań było określenie kosztów i opłacalności tradycyjnej oraz innowacyjnej uprawy ziemniaków w Polsce. W tym celu wykorzystano eksperymentalne badania polowe wybranych odmian ziemniaków w różnych wariantach przeprowadzone w latach 2021–2022. Warianty doświadczeń obejmowały uprawę ziemniaków według tradycyjnych oraz innowacyjnych metod, tj. w warunkach komercyjnych (duża intensywność nakładów i kosztów, w tym nawożenie nawozami mineralnymi oraz syntetycznymi środkami ochrony roślin) oraz przy braku nawożenia i ochrony roślin lub jedynie przy wykorzystaniu interakcji z pożytecznymi mikroorganizmami. W pracy wykorzystano metody oceny opłacalności produkcji ziemniaków dla różnych wariantów produkcji, kalkulacji kosztów produkcji oraz ocenę zyskowności produkcji. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań eksperymentów polowych przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu PotatoMetaBiome dla jedenastu odmian ziemniaków oraz sześciu wariantów doświadczenia na polach zlokalizowanych na północy Polski. Na podstawie badań stwierdzono, że średnie koszty produkcji ziemniaków w latach 2021–2022 zmniejszyły się dla wariantów tradycyjnych, a zwiększyły dla wariantów innowacyjnych. W 2021 r. najniższe koszty produkcji były dla wariantu bez nawożenia i środków ochrony roślin oraz wariantów innowacyjnych. Z kolei w 2022 r. najniższe koszty produkcji były dla wariantów tradycyjnych, czyli z nawożeniem i ochroną oraz bez nawożenia z ochroną oraz z nawożeniem i bez ochrony chemicznej, a także bez nawożenia i bez ochrony chemicznej. We wszystkich latach, a także dla wszystkich wariantów uprawa ziemniaków była opłacalna. Natomiast wskaźniki opłacalności produkcji ziemniaków w badanych latach zmniejszyły się dla wariantów innowacyjnych, natomiast zwiększyły dla wariantów z intensywną produkcją. Stwierdzono, że innowacyjna strategia produkcji ziemniaka z wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów może być ekonomicznie uzasadnioną alternatywą wobec zmieniających się uwarunkowań produkcyjnych, rynkowych i politycznych.
Description
Keywords
Citation
Maciejczak, M., Filipiak, T., Gołębiewska, B., Urbanowicz, J., Osowski, J., Treder, K. (2023). DIFFERENTIATION OF PROFITABILITY OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE POTATOES CULTIVATION IN POLAND. Problems of Agricultural Economics, 377(4), 70-85. https://doi.org/10.30858/zer/177251
Belongs to collection