Media przyszłości – wybrane aspekty komunikacyjne, ekonomiczne i edukacyjne

Abstract
Autorzy publikacji traktują media jako złożoną strukturę, która mieści w sobie elementy biznesowe (m.in. właścicielskie i zarządcze), społeczne (np. poprzez pełnienie misji publicznej), czy organizacyjne (m.in. określające status dziennikarza, bliższego i dalszego otoczenia medialnego oraz samych odbiorców i użytkowników). Media zostały tu ukazane jako narzędzia, które podlegają ciągłej ewolucji. Opis zmian technologicznych i społecznych, przedstawiony w rozdziale pierwszym, ma uświadomić, że środki społecznego przekazu są ¬ dziś nie tylko nośnikiem informacji, ale także ważnych idei. Autorzy, oprócz kwestii technicznych, ukazują także społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju mediów. Rozdział drugi poświęcony jest najnowszym formom komunikowania się w kontekście wyzwań współczesności, zaś zasady funkcjonowania człowieka w świecie nowych środków komunikowania zostały opisane w rozdziale trzecim. Przechodząc od ogółu do szczegółu, Autorzy skupiają się przede wszystkim na potrzebie stworzenia odpowiednich regulacji i uporządkowania systemu medialnego, w którym powinny swoje należne miejsce znaleźć także media publiczne. Kolejny rozdział jest poświęcony roli mediów w przyszłości, a Autorzy wskazują w nim na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, w tym zjawisko personalizacji treści. W końcowej części książki przedstawione zostały wnioski i autorskie rekomendacje, w tym teza o konieczności tworzenia nowych mediów publicznych jako źródła rzetelnych informacji, zmiany w zakresie uregulowań prawnych i finansowo-organizacyjnych, powstanie nowego systemu organizacji nadawców publicznych w ramach wszystkich obecnych spółek, przywrócenie kart antenowych dla dziennikarzy, czy wprowadzenie nowego ustawodawstwa w zakresie takich zjawisk, jak dezinformacja.
Description
Keywords
Citation
Cymanow-Sosin, K., Tenerowicz, K. Cymanow, P. (2024). Media przyszłości – wybrane aspekty komunikacyjne, ekonomiczne i edukacyjne. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Belongs to collection