Rodzina jako przestrzeń rozpoznawania i rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci

Full item record

dc.contributor.authorMajzner, Rafał
dc.contributor.organizationUniwersytet Bielsko-Bialski, Instytut Pedagogikipl
dc.date.accessioned2024-04-30T10:55:21Z
dc.date.available2024-04-30T10:55:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractWprowadzenie. Rodzina jako podstawowe środowisko dziecka spełnia wiele funkcji, które koncentrują się na wszechstronnym rozwoju młodszych jej członków. Już w pierwszych latach życia dziecka rodzice mogą dostrzec przejawy jego uzdolnień muzycznych, które pozostają w stadium rozwoju do dziewiątego roku życia. Wówczas podlegają zmianom, które zależą od wewnętrznego potencjału dziecka i wpływów jego środowiska. W późniejszym wieku uzdolnienia stabilizują się i odtąd oddziaływanie środowiska nie ma już na nie wpływu. Starsze dzieci uczą się w oparciu o ustabilizowany potencjał zdolności muzycznych. Cel. Celem artykułu było ukazanie roli środowiska rodzinnego we wstępnej diagnozie i rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ustalono zarysowujące się sposoby rozumienia przez rodziców pojęcia zdolności muzycznych oraz ukazano znaczenie, jakie przypisują swojej roli w ich rozpoznawaniu i rozwijaniu. Badania zaprezentowane w artykule są próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: Czy i jakie elementy zdolności muzycznych wymieniane są najczęściej przez badanych rodziców jako wskaźniki zdolności muzycznych dziecka? Czy i w jaki sposób rodzice oceniają swoją rolę w rozpoznawaniu uzdolnień muzycznych dzieci? Czy i jakie działania ukierunkowane na wspieranie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci są podejmowane przez rodziców? Materiały i metody. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu miały charakter przyczynkowy, wstępny o charakterze ilościowym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę badań ankietowych, a narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania, które miały charakter zamknięty i półotwarty. Wyniki. Artykuł prezentuje wyniki prowadzonej eksploracji badawczej. Przedstawia tendencje, jakie zarysowały się w wyniku przeprowadzonej analizy ilościowej odpowiedzi udzielonych przez rodziców na sformułowane pytania ankietowe. Pozwoliło to ustalić, jakie znaczenie nadają rodzice pojęciu zdolności muzyczne dziecka, jakie stosują sposoby rozpoznawania i metody wspierania ich rozwoju. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że rodzice odnoszą znaczenie pojęcia zdolności muzyczne najczęściej do kilku wybranych elementów tychże zdolności wymienianych w literaturze przedmiotu. Wszyscy badani mają świadomość, że wczesne rozpoznanie zdolności muzycznych dziecka sprzyja pełnemu wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego. Najczęściej wspierają zdolności muzyczne swoich dzieci poprzez zapisywanie dziecka na dodatkowe, pozaszkolne zajęcia muzyczne oraz wspólne uprawianie muzyki. Rodzice najczęściej oczekują wsparcia ze strony szkoły i specjalistów w procesie rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci.pl
dc.description.abstractIntroduction. As the child’s basic environment, the family fulfills many functions that focus on the comprehensive development of its younger members. In the first years of a child’s life, parents can already notice the first signs of their child’s musical talents, which remain in the stage of development until the age of nine. Then they undergo changes that depend on the internal potential of the child and the influences of the surrounding environment. At a later age, talents stabilize and are no longer influenced by the environment. Older children learn based on the established potential of musical ability. Aim. The aim of the article is to show the role of the family environment in the initial diagnosis and development of children’s musical abilities. Based on surveys conducted among parents of preschool and early school-age children, the most common ways parents understand the concept of musical abilities were established. Moreover, the importance parents attribute to their role in recognizing and developing them was also shown. The research presented in the article attempts to answer the questions: Do the surveyed parents recognise their child’s musical abilities? If so, then what elements of musical abilities are mentioned most often? Do parents assess their role in recognizing children’s musical talents, and, if so, how? Are parents taking any actions to support and develop their children’s musical talents? Materials and methods. The research conducted for the purpose of this article was of a preliminary, quantitative nature. The diagnostic survey method was used. The survey research technique was applied, and the research tool was an original survey questionnaire containing closed-ended and semi-open-ended questions. Results. The article presents the results of the conducted research exploration. It shows the trends that emerged from the quantitative analysis of answers, provided by parents, to the survey questions. This allowed us to determine what meaning parents give to the concept of a child’s musical abilities, what methods they use to recognize them, and what methods they use to support their development. Conclusion. Based on the research, it can be concluded that parents most often relate the meaning of the concept of musical abilities to several selected elements of these abilities. All respondents know that early recognition of a child’s musical abilities facilitates the full use of their developmental potential. They often support their children’s musical abilities by signing them up for additional, extracurricular music classes and practicing music together. Furthermore, parents expect support in the process of developing their children’s musical talents.en
dc.identifier.citationMajzner, R. (2023). Rodzina jako przestrzeń rozpoznawania i rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci. Wychowanie w Rodzinie, 30(3), 237-253. https://doi.org/10.61905/wwr/176970
dc.identifier.doi10.61905/wwr/176970
dc.identifier.issn2082-9019
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24230
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe EDUsferapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodoween
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectdzieckopl
dc.subjectzdolności muzycznepl
dc.subjectwspieranie rozwojupl
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectfamilyen
dc.subjectchilden
dc.subjectmusical abilitiesen
dc.subjectdevelopment supporten
dc.subjecteducationen
dc.titleRodzina jako przestrzeń rozpoznawania i rozwijania uzdolnień muzycznych dziecipl
dc.title.alternativeFamily as a space for recognizing and developing children’s musical talentsen
dc.typearticlepl
person.identifier.orcidMajzner, Rafał [0000-0003-1869-5894]
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: WWR-176970.pdf
Size: 408.8 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license_rdf
Size: 1.13 KB
Format: RDF serialized in XML
Description:
Belongs to collection