Marital satisfaction – a literature review

Full item record

dc.contributor.authorCzechowska-Bieluga, Marta
dc.contributor.authorLewicka-Zelent, Agnieszka
dc.contributor.organizationKatedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinieen
dc.date.accessioned2023-11-21T12:00:07Z
dc.date.available2023-11-21T12:00:07Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractWprowadzenie. W ciągu ostatnich dekad, w literaturze, znaczną uwagę poświęca się poczuciu zadowolenia z małżeństwa, które jest prawdopodobnie najczęściej analizowaną zmienną zależną w obszarze życia rodzinnego. Podczas gdy badania analizowanej kwestii są dobrze udokumentowane i mają długą historię, statystyki wskazują, że satysfakcja z małżeństwa jest często trudna do osiągnięcia i utrzymania. Potwierdza to potrzebę identyfikacji determinantu małżeńskiego sukcesu. Materiał i metody. Artykuł ma charakter przeglądowy. Cel. Celem artykułu jest przedstawienie przeglądu piśmiennictwa na temat wyznaczników satysfakcji małżeńskiej, a także podkreślenie potrzeby włączania znaczenia przedmałżeńskiego okresu relacji partnerskiej w przyszłych badaniach rodziny. Wyniki. Okazuje się, że takie czynniki jak: miłość, cierpliwość, wzajemność, komunikacja, zrozumienie, tożsamość osobista, religijna, orientacja, zaangażowanie, intymność, elastyczne granice, wspólna odpowiedzialność, wytrwałość, optymizm oraz kongruencja zostały zaproponowane jako najbardziej istotne elementy małżeńskiego sukcesu. Wnioski. Wyłonienie źródeł małżeńskiego sukcesu jest przydatne ze względu na zmiany w funkcjonowaniu rodzin, w tym rosnące wskaźniki rozwodów. Jak pokazuje niniejszy przegląd, zidentyfikowano wiele czynników warunkujących powodzenie małżeństwa. Istnieją jednak inne, które należałoby poddać analizie, np. hierarchia wartości partnerów, podział prac domowych, czy liczba dzieci. Wyniki badań nad satysfakcją małżeńską mogą dostarczyć użytecznych wskazówek w zakresie doradzania parom, jak osiągnąć wyższy poziom satysfakcji małżeńskiej.pl
dc.description.abstractIntroduction. In recent decades, marital satisfaction has received considerable attention in the subject literature, being probably the most frequently analysed dependent variable in the field. Whereas the studies of the analysed issue have a long, and well-documented history, statistics indicate that marital satisfaction is often difficult to achieve and maintain, proving a need for identifying determinants of marital success. Material and methods. This article is a review. Inclusion criterion was that the article was published in English in a peer-reviewed journal. Article relevance and quality assessments were made by at least two independent reviewers. Aim. The paper presents a literature review on determinants of marital satisfaction and underlines a need to include the importance of the premarital period for spousal relationships in future research. Results. Love, patience, reciprocity, communication, understanding, personal identity, religious, orientation, commitment, intimacy, flexible boundaries, shared responsibility, persistence, hopefulness, and congruence, have been suggested as the most significant components of marital success. Conclusion. It may be advantageous for programmes of support services for couples to assist them through the process. Levels of marital satisfaction are likely to be increased as a result of the support services offered. Further study in this area would be useful on account of rising divorce rates. As the present review shows, many determinants of marital success have been identified. However, there are others which should be analysed, such as partners’ hierarchies of values, the division of domestic labour, the number of children. Findings of research on marital satisfaction can hopefully provide useful guidelines on counselling couples how to achieve a higher level of marital satisfaction.en
dc.identifier.citationCzechowska-Bieluga, M., & Lewicka-Zelent, A. (2021). Marital satisfaction – a literature review. Wychowanie w Rodzinie, XXV((2/2021)), 155–172.en
dc.identifier.doi10.34616/wwr.2021.2.155.172
dc.identifier.issn2082-9019
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23134
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Naukowe EDUsferaen
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectrodzinapl
dc.subjectzadowolenie z małżeństwapl
dc.subjectmałżeństwopl
dc.subjectfamilyen
dc.subjectmarital satisfactionen
dc.subjectmarriageen
dc.titleMarital satisfaction – a literature reviewen
dc.title.alternativeZadowolenie z małżeństwa – przegląd badańpl
dc.typearticleen
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: WWR-170384.pdf
Size: 436.26 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 452 B
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection