Wpływ roślin na zmienność krajobrazu miasta

Abstract
Roślinność jest nieodłącznym elementem miasta spełniającym szereg podstawowych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych. Ponadto kreuje, uzupełnia i scala przestrzeń urbanistyczną, niejednokrotnie podnosząc walory architektury. Ze względu na zmienność sezonową i przemijalność roślin, również krajobraz miejski podlega nieustającym przemianom. Istotny wpływ na to mają zmiany fenologiczne roślinności. Różnorodność gatunkowa i bogactwo odmian dendroflory przyczyniają się do różnorodności krajobrazu miejskiego, podczas gdy sezonowa zmienność roślin wpływa na jego efemeryczność. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia, w jaki sposób sezonowa zmienność roślinności wpływa na krajobraz miejski na przykładzie Lublina.

Vegetation is an integral part of the city, serving many essential ecological, protective, and aesthetic functions. It creates, complements, and unifies urban space, often enhancing the qualities of architecture. Due to the changeability and impermanence of plants, the urban landscape is also in constant transformation. This is significantly influenced by phenological changes in vegetation. The species diversity and richness of the dendroflora varieties contribute to the landscape diversity, while the seasonal variation of plants impacts its ephemerality. The study attempts to present how the seasonal variability of vegetation affects the urban landscape.
Description
Keywords
Citation
Mackoś-Iwaszko E., 2023: Wpływ roślin na zmienność krajobrazu miasta, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 50: 65-88 DOI:10.30450/202311