Diagnostyka techniczna lin kompaktowanych

Abstract
Wprowadzanie do eksploatacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych lin stalowych (lin kompaktowanych) wymaga od konstruktorów aparatury pomiarowej kompleksowego podejścia do sposobu oceny ich stanu technicznego. W artykule dokonano analizy i oceny zagadnień dotyczących właściwości metrologicznych zastosowanej aparatury pomiarowej, analizy parametrów uszkodzeń oraz opisano możliwości pomiarowe z uwzględnieniem preparatyki i analizy falkowej sygnału pomiarowego.

Introduction of new design solutions for steel wire ropes (compacted ropes) requires manufacturers of measuring equipment of a comprehensive approach to how to assess their condition. This article analyzes and evaluation of issues relating to the metrological characteristics of the test equipment, analysis of failures and describes the parameters measurement capabilities including the preparation and analysis of wavelet signal processing.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection