Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych

Abstract
W artykule zaprezentowano kształtowanie się operacyjnych przepływów pieniężnych netto. Analizie i ocenie poddano czynniki, które kształtują przywołane przepływy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wynik finansowy netto i amortyzację. Badania empiryczne zostały zrealizowane w oparciu o dane finansowe podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2009-2018.

The article presents the evolution of net operating cash flows. The factors that shape the aforementioned cash flows were analyzed and assessed, with particular emphasis on the net financial result and depreciation. Empirical research was carried out based on the financial data of entities listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2009-2018.
Description
Keywords
Citation
Maślanka, T, Mazur-Maślanka, I. (2022). Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(9), 57-67.
Belongs to collection