Regionalne dysproporcje PKB w krajach Unii Europejskiej

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju ekonomicznego regionów Unii Europejskiej, stanowiąca podstawę ich klasyfikacji. Wnioski wynikające z takich badań mogą stanowić punkt wyjścia skutecznych działań polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz polityk prowadzo­nych na szczeblu krajowym, minimalizujących dysproporcje rozwojowe.Przedmiotem analizy jest klasyfikacja i ocena stopnia zróżnicowania regionów 25 krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanych zgodnie z nomenklaturą NUTS (TheNomenclature of Territorial Units for Statistics). Uwzględniono regiony drugiego szczebla, czyli NUTS-2, stanowiące punkt odniesienia dla wsparcia finansowego realizowanego w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W klasyfikacji tej wyodrębnia się 213 regionów Unii Europejskiej krajów dawnej „piętnastki” oraz 41 regionów w 10 krajach nowo przyjętych. W przypadku niektórych krajów regiony na poziomie NUTS-2 są tożsame z regionami typu NUTS-1. Dotyczy to Danii, Luksemburga oraz Estonii, Litwy, Łotwy, Cypru i Malty.Informacje statystyczne okazały się niedostępne dla 4 regionów francuskich i 2 regionów hiszpańskich. Ostatecznie przeprowadzono klasyfikację 248 regionów Unii Europejskiej na poziomie NUTS-2

The objective of the hereby study is to analyze the level of diversification, characteristic for the European Union regions’ development level, which becomes the basis for their classification. Gross domestic product/1 inhabitant in PPS (Purchasing Power Standards) was accepted as the denominator of the regions! economic development level. Time span of the research covers the year 2001.
Description
Keywords
Citation
Markowska M., Sobczak E. (2005). Regionalne dysproporcje PKB w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka a środowisko 3. Zarządzanie środowiskiem – Gospodarka przestrzenna – Zarządzanie jakością, pod red. nauk. T. Borysa. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1075, Wrocław 2005, s.186-194.