Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów

Full item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof Adam
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.date.accessioned2015-11-01T21:33:37Z
dc.date.available2015-11-01T21:33:37Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano ocenę potencjału i możliwości innowacyjnych regionów w Polsce. Problematyka innowacyjności regionów została zasygnalizowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, jako determinująca konkurencyjność gospodarki regionalnej. W artykule dokonano diagnozy poziomu innowacyjności województw w Polsce i procesów zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które warunkują ich za-chowania. Zależność ta znajduje odzwierciedlenie w realizacji celów strategicznych i opera-cyjnych przedsiębiorstw, co ma istotne znaczenie w rozwoju regionów. Przeprowadzone ba-dania zostały wykonane na podstawie badania danych źródłowych, analizy i krytyki piśmiennictwa, a jako narzędzie badawcze zastosowane zostały kwestionariusze ankietowe. Stwierdzono, że podejmowane procesy innowacyjne wzmacniają konkurencyjność gospodarki regionalnej i przyczyniają się do pozycjonowania przedsiębiorstw na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym, chociaż zjawisko to dotyczy wybranej grupy województw. Jednoznacznie można mówić o przyczynianiu się procesów zachodzących w otoczeniu w pozycjonowaniu przedsiębiorstw spożywczych zarówno na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że: województwo mazowieckie przoduje wśród województw w Polsce zakresie potencjału innowacyjnego, istnieje wysoki stopień zależności pomiędzy po-ziomem innowacyjności gospodarki regionalnej i oddziaływania na jej konkurencyjność, wy-stępuje istotny wpływ procesów gospodarczych i stopień ich oddziaływania na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Słowa kluczowe: innowacyjność, rozwój, regiony, procesy gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstwpl_PL
dc.description.abstractThis paper presents an assessment of the potenial and possiblities of innovative regions in Poland. The issue of regional innovation was signa-led in theoretical and practical aspects, as determinant of the regional eco-nomy competitiveness. The articel includes a diagnosis of the innovation level for voievodships in Poland as well as processes in food industry busi-ness environment which determine their behawior. The relationsship is re-flected in the implementation of strategic and operational objectives of com-panies, which is important in the development of regions. The studies were made on the basis of an examination of the source data, analysis and critique of the subject literature, and as a research tool survey questionnaires were used. It was found that innovation processes undertaken strengthen the competitiveness of the regional economy and contribute to the positioning of companies in the local, regional and national level, although it affects a selec-ted group of voievodships. We can definitively talk about contributing to processes occurring in the environment in the positioning of food businesses both on the local, regional and national levels. The results of the study con-firmed that: the Mazowieckie Voievodship locates in the Forefront of in-novation potential of Poland, there is a high degree of dependence between the level of innovation of innovation of the regional economy and its impact on competitiveness, there is a significant impact of economic processes and the degree of their impact on the functioning of the food industry enterpri-ses. Keywords: innovativeness, development, regions, business processes, com-pany performance.en
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.identifier.citationK. Firlej, K.A. Firlej, Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów, [w:] Rozwój regionalny i jego determinanty (red.) J. Polcyn, P. Głowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2015pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62617-57-9
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7825
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pilepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectregional developmentpl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectrestructuringpl_PL
dc.subjectdevelopmentpl_PL
dc.subjectprivatizationpl_PL
dc.subjectrestructuring processespl_PL
dc.subjectcompany managementpl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectemployment transformationpl_PL
dc.subjectorganization of productionpl_PL
dc.subjectmanagementpl_PL
dc.subjectstructurepl_PL
dc.subjectgastronomypl_PL
dc.subjectcompetition in the sectorpl_PL
dc.subjectmodernization of enterprisespl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjectmission of agriculturepl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectsocial developmentpl_PL
dc.subjecteconomic developmentpl_PL
dc.subjectforecastingpl_PL
dc.subjectagrarian structurepl_PL
dc.subjectdemographicspl_PL
dc.subjectinfrastructurepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectindustrial developmentpl_PL
dc.subjectproductionpl_PL
dc.subjectfood productionpl_PL
dc.subjecteconomic indicatorspl_PL
dc.subjectlabor productivitypl_PL
dc.subjectemploymentpl_PL
dc.subjectinvestmentpl_PL
dc.subjectquality managementpl_PL
dc.subjectquality controlpl_PL
dc.subjectefficiencypl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectpricespl_PL
dc.subjectcompetitive advantagepl_PL
dc.subjectprice advantagepl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectfood businesspl_PL
dc.subjectbusiness management in agriculturepl_PL
dc.subjectfood economypl_PL
dc.subjectstructural fundspl_PL
dc.subjectdeterminants of competitivenesspl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectcompetitive analysispl_PL
dc.subjectcompetitive factorspl_PL
dc.subjectcompetitive advantagespl_PL
dc.subjecteconomic conditionspl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectcooperative movementpl_PL
dc.subjectcooperativespl_PL
dc.subjectmenedżeryzmpl_PL
dc.subjectcontrollingpl_PL
dc.subjectEU fundspl_PL
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisespl_PL
dc.subjectdeterminants of operationspl_PL
dc.subjectstrategiespl_PL
dc.subjectstrategic competenciespl_PL
dc.subjectmarketing managementpl_PL
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectlegal restrictionspl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.subjectdiagnosis of business developmentpl_PL
dc.subjectcompetitive advantages in agribusinesspl_PL
dc.subjectendogenous determinants of developmentpl_PL
dc.subjectscenario methodspl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectdevelopment strategies of enterprisespl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectcommon agricultural policypl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectagribusiness development programmingpl_PL
dc.subjectorganizational conditionspl_PL
dc.subjectclassification of quality companiespl_PL
dc.subjectdynamic analysispl_PL
dc.subjectspatial analysispl_PL
dc.subjectcomparative analysispl_PL
dc.subjectWarsaw Stock Exchangepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectagricultural prosperitypl_PL
dc.subjectagricultural commodity pricespl_PL
dc.subjectdepartments of agribusinesspl_PL
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenesspl_PL
dc.subjectfood economy systempl_PL
dc.subjectdiagnostic testspl_PL
dc.subjectdeterminants of developmentpl_PL
dc.subjectevolution of the agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectgrowth factorspl_PL
dc.subjectdevelopment of industrypl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo spożywczepl_PL
dc.subjectbusiness management w rolnictwiepl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprocesy restrukturyzacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectzatrudnienie transformacjapl_PL
dc.subjectorganizacja produkcjipl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectstrukturapl_PL
dc.subjectgastronomiapl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwoju sektorapl_PL
dc.subjectkonkurencja w sektorzepl_PL
dc.subjectmodernizacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectmisja rolnictwapl_PL
dc.subjectwizja rolnictwapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectstruktura agrarnapl_PL
dc.subjectdane demograficznepl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectrozwój przemysłowypl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectprodukcja żywnościpl_PL
dc.subjectwskaźniki ekonomicznepl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectinwestycjapl_PL
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectkontrola jakościpl_PL
dc.subjectcenypl_PL
dc.subjectżywnośćpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.subjectprzewaga cenowapl_PL
dc.subjectgospodarka żywnościowapl_PL
dc.subjectgospodarka żywnościowa przemysł spożywczypl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectdeterminanty konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectanaliza konkurencjipl_PL
dc.subjectczynniki konkurencyjnepl_PL
dc.subjectprzewagi konkurencyjnepl_PL
dc.subjectwarunki ekonomicznepl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość przemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość na obszarach wiejskichpl_PL
dc.subjectwiejska przedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectmanagerialismpl_PL
dc.subjectcontrollingpl_PL
dc.subjectprodukcja artykułów spożywczychpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo spożywczepl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectfundusze unijnepl_PL
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectdeterminanty funkcjonowaniapl_PL
dc.subjectstrategiepl_PL
dc.subjectkompetencje strategicznepl_PL
dc.subjectzarządzanie marketingowepl_PL
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectograniczenia prawnepl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkorzyści konkurencyjne w agrobiznesiepl_PL
dc.subjectendogeniczne determinanty rozwojupl_PL
dc.subjectmetody scenariuszowepl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectprogramowanie rozwoju agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja jakościowa firmpl_PL
dc.subjectanaliza dynamicznapl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjectprofil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczegopl_PL
dc.subjectGPW w Warszawiepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkoniunktura rolnapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectceny surowców rolnychpl_PL
dc.subjectłańcuch żywnościowypl_PL
dc.subjectogniwa agrobiznesupl_PL
dc.subjectdziały agrobiznesupl_PL
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectsystem gospodarki żywnościowejpl_PL
dc.subjectmetody i techniki badawcze sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectewolucja sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectrozwój przemysłupl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.titlePotencjał i możliwości innowacyjne polskich regionówpl_PL
dc.title.alternativeRegional Development and Its Determinantsen
dc.title.alternativePotential and Possibilities of Innovative Polish Regionsen
dc.title.alternativeRozwój regionalny i jego determinantypl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNE POLSKICH REGIONÓW.pdf
Size:
540.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
POTENCJAŁ I MOŻLIWOŚCI INNOWACYJNE POLSKICH REGIONÓW
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection