Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech

Abstract
Książka stanowi zbiór artykułów napisanych w języku polskim i niemieckim, które dotyczą wybranych zagadnień związanych z teorią i praktyką funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz w Niemczech. Komparatystyczny charakter niniejszej publikacji stanowi o jej szczególnym walorze poznawczym. W monografii znajdują się opracowania zarówno o charakterze dogmatycznym, jak i historycznym, które prezentują różne aspekty organizacji oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w obu krajach. Autorami poszczególnych artykułów są głównie prawnicy, afiliowani w polskich i niemieckich ośrodkach naukowych. Po 25 latach funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce, wymiana polsko-niemieckich doświadczeń w tym zakresie może okazać się ważnym głosem w dyskusji, w ramach której stawia się pytanie: czy czas na zmiany?

Das Buch beinhaltet deutsch- und polnischsprachige Aufsätze über die ausgewählten Fragen der Theorie und Praxis des Funktionierens von kommunaler Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland. Die rechtsvergleichende Betrachtungsweise des Buches bildet gleichzeitig sein wesentlicher Erkenntnisvorteil. In der Monografie wurden Aufsätze sowohl der dogmatischen als auch geschichtlichen Natur, die unterschiedlichen Gesichtspunkten der Organisation und Funktionieren kommunaler Selbstverwaltung in beiden Staaten besprechen, dargestellt. Die in polnischen und deutschen Hochschulen affiliierten Juristen sind im wesentlichen Teil Autoren der einzelnen Aufsätze. Der Austausch von deutsch-polnischen Erfahrungen, nach 25 Jahren des Funktionierens neu belebter kommunalen Selbstverwaltung in Polen, kann sich also als ein gravierender Faktor in der Debatte darüber, ob die Zeit für die Umwandlungen reif ist, erweisen.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection