Rodzina na łamach czasopisma „Zawsze Wierni” Bractwa Świętego Piusa X

Abstract
Kwestie roli, funkcji, zadań rodziny są wielokrotnie podejmowane przez Kościół. Małżeństwo, rodzina, ojcostwo są głównymi wartościami, których Kościół broni. Jest jednak kontekst rozbieżnych poglądów, Kościół posoborowy – Bractwo Świętego Piusa X założone przez Marcela Lefebrve. Podział ten nastąpił w okresie trwania Soboru Watykańskiego II. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w kontekście społecznym poglądy integrystów są skrajnie radykalne. Realizacja funkcji religijnej, opartej na założeniach Bractwa Piusa X, może powodować trudności z dostosowaniem się do wielokulturowej, wieloreligijnej rzeczywistości społecznej. Z kolei problematyka integryzmu podejmowana jest ciągle przez współczesny Kościół, który nie zgadza się z poglądami wyrażanymi przez Bractwo Piusa X. Z tego punktu widzenia istotny jest obszar rodziny i jej obraz przedstawiany w czasopiśmie Bractwa „Zawsze Wierni”. Radykalne poglądy integrystów na ekumenizm, wolność religijną, liberalizm i modernizm wskazują kierunek względem innych religii i wyznań. Całość podglądów, postaw oraz działań, ukierunkowanych na sprzeciw wobec zmian modernistycznych określa się mianem integryzmu, zaś samych przedstawicieli integrystami. Analiza czasopism, encyklik oraz prelekcji głoszonych przez członków Bractwa Świętego Piusa X pozwala spojrzeć na rodzinę od strony tradycji katolickiej. Podejście modernistyczne Kościoła współczesnego i ujmowanie w tym kontekście rodziny jest niezgodne z poglądami głoszonymi przez integrystów. Z kolei Bractwo Piusa X i głoszone tradycyjne poglądy nie odpowiadają potrzebom współczesnej rzeczywistości – nie tylko religijnej, ale i społecznej.

Issues of the roles, functions, and responsibilities of families are repeatedly discussed by the Church. Marriage, family and fatherhood are the main values which the Church defends. But there is a context of divergent views: post-council (Second Vatican Council) Church versus the Saint Pius X Brotherhood which has been established by Marcel Lefebrve. Issues of Integrism have been still raised by the contemporary Church, which does not agree with the views of the Saint Pius X Brotherhood. This division came after the Second Vatican Council. This is particularly important because in a social context the integrists views are extremely radical. The fulfilling of the religious function which is based on the Saint Pius X Brotherhood thoughts can cause difficulties in accommodating oneself within a multicultural, multireligious social reality. From this point of view, family and its image presented in the Brotherhood journal “Always Faithful” are important. The radical views of integrists on ecumenism, religious freedom, liberalism and modernism displaythe attitude toward other religions. All views, attitudes and actions directed towards the objections to modernist changes are called integrism, and its representatives are integrists. Analysis of magazines, encyclicals and speeches propagated by members of the Saint Pius X Brotherhood allowsa view of the family from the Catholic tradition. The modernistic approach of the contemporary Church and presenting family in that context is at variance with views which have been propagated by Integrists. In turn the Saint Pius X Brotherhood and the propagated traditional views do not respond to the needs of the contemporary reality – not only in religious terms but also social ones.
Description
Keywords
Citation
Figiel, D. (2015). Rodzina na łamach czasopisma „Zawsze Wierni” Bractwa Świętego Piusa X. Wychowanie w Rodzinie, XII(2/2015), 215–231.
Belongs to collection